W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej

Main Article Content

Agnieszka Nitszke

Abstrakt

Po przeszło 12 latach realizacji EPS i dwóch wstrząsach politycznych – kryzysie ukraińskim i arabskiej wiośnie, nadszedł czas kompleksowej oceny i rewizji niektórych założeń.
W 2015 r. rozpoczęły się konsultacje dotyczące nowego kształtu EPS, tak by polityka ta z jednej strony nadal wypełniała swoją zasadniczą funkcję wspierania i promocji praw człowieka
i demokracji w państwach sąsiedzkich, ale z drugiej strony by UE mogła efektywniej wpływać na swoje bezpieczeństwo zewnętrzne. Po ponad półrocznym okresie konsultacji, w których udział wzięły zarówno instytucje UE, państwa członkowskie, a także organizacje pozarządowe, w listopadzie 2015 roku Komisja Europejska przedstawiła założenia reformy EPS, które można określić jako nową Europejską Politykę Sąsiedztwa. W artykule przedstawiony zosta dotychczasowy model EPS, w tym także przesłanki ustanowienia polityki w 2004 r., następnie ukazana została ewolucja EPS, a w kolejnej części artykułu omówione zostały założenia nowej EPS na podstawie analizy dokumentów instytucji UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Articles

Bibliografia

 1. Borkowski P.J. (2005), Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA_JR, Warszawa.
 2. Böttger K. (2010), Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Akteure und Koalitionen, Europäische Schriften Bd. 87, Nomos Verlag, Baden-Baden.
 3. Council Conclusions, 18th November 2002 r., http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/73248.pdf.
 4. Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - Europejska Polityka Sąsiedztwa, (2016), http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.5.4.pdf.
 5. Europejska Polityka Sąsiedztwa – Strategia – Komunikat Komisji, Bruksela 12 maja 2004 r., COM (2004) 373 final.
 6. Fiszer J.M. red. (2012), Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej: geneza, doświadczenia, perspektywy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 7. Ghazaryan N. (2014), European Neighbourhood Policy and the Democratic Values of the EU, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
 8. Grevi G. (2014), Re-defining the EU’s neighbourhood, [in: ] Challenges for European Foreign Policy in 2014 The EU’s extended neighbourhood, eds. G. Grevi and D. Keohane, Fride, Madrid.
 9. Haukkala H.(2008), The European Union as a Regional Normative Hegemon: The Case of European Neighbourhood Policy, „Europe – Asia Studies”, Vol. 60, issue 9.
 10. Jartyś J., Staszczyk A. red. (2008), Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość?, Zapol, Szczecin.
 11. Kaca E. (2015),Przegląd polityki sąsiedztwa: niewystarczające zmiany, „Biuletyn PISM”, Nr 106 (1343).
 12. Kalicka-Mikołajczyk A. (2013), Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich, Wydawca Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Warszawa.
 13. Konkluzje Rady w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 20 kwietnia 2015 r., http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/04/20-council-conclusions-review-european-neighbourhood-policy/.
 14. Konkluzje Rady w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 14 grudnia 2015 r., 15169/15.
 15. Konkluzje Rady w sprawie wzmacniania europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 19 czerwca 2007 r., 11016/07.
 16. Konkluzje z Posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 marca 2015 r., EUCO 11/15.
 17. Marcinkowska P. (2011), Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 18. Normann Ch. (2014), The Influence of EU Member States on European Neighbourhood Policy. A Comparative Analysis of Germany, France and Poland, Nomos Verlag, Baden-Baden.
 19. Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie. Komunikat Komisji Europejskiej, KOM(2011) 303 wersja ostateczna.
 20. Pracujmy wspólnie. Europejska Polityka Sąsiedztwa (2006), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 21. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS): zacieśnione partnerstwo na rzecz silniejszego sąsiedztwa, Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Bruksela, 18 listopada 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_pl.htm.
 22. Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wspólny komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, JOIN(2015) 50.
 23. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z 9 lipca 2015 r., P8_TA-PROV(2015)0272.
 24. Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 24 października 2006 r., Dz.U. UE L 310, z dnia 9.11. 2006.
 25. Silna europejska polityka sąsiedztwa. Komunikat Komisji Europejskiej przyjęty 5 grudnia 2007 r., KOM(2007) 774 wersja ostateczna.
 26. Solana J., Patten Ch. (2002), Wider Europe, http://www.lfpr.lt/uploads/File/2002-10/Letter.pdf (dostęp: 5.05.2012).
 27. Szersza Europa – Sąsiedztwo: Nowe ramy stosunków z naszymi wschodnimi i południowymi sąsiadami, Bruksela 11 marca 2003 r., COM (2003) 104 final.
 28. Varwick J, Lang K.O. eds. (2007), European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU-Policy Towards the New Neighbours, Barbara Budrich Publishers, Opladen.
 29. W sprawie wzmocnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa . Komunikat Komisji Europejskiej z 6 grudnia 2006 r., COM (2006) 726 final.
 30. W stronę nowej europejskiej polityki sąsiedztwa. Wspólny dokument konsultacyjny, JOIN(2015)0006.
 31. Zięba R. (2007), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.