Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo
WPBiO
WPZiP
polityka ekspedycyjna

Jak cytować

Wojnicz, L. (2016). Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 397–412. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.25

Abstrakt

Import zjawisk stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w dość bolesny sposób odbija się na państwach członkowskich, powodując chaos naszczeblach decyzyjnych, co w konsekwencji osłabia całą UE. To z kolei wpływa na postrzeganie Unii Europejskiej jako słabej, nieradzącej sobie z problemami. Dlatego Autorka poddałaanalizie rolę polityki ekspedycyjnej w ramach WPBiO dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.25
PDF

Bibliografia

A Fresh Impetus to the Common Security and Defence Policy. Recommendations to the European Union heads of state and government, http://europeanmovement.eu/wp-content/uploads/2014/11/MC-2013-005-EU-DEFENCE.pdf, 8.06.2016.

Adamski J., Johnson M. T., Schweiss Ch. M., 2006, Old Europe, New Security. Evolution for a Complex World, New York.

Charalampous M., 2010, From a European to a Common Security and Defence Policy, „IES Working Paper”, No. 5.

Coelmont J., 2015, CSDP: There is something where that was there before, w: D. Fiott (red.), The Common Security and Defence Policy: National Perspectives, „Egmont Paper”, No. 79.

Council Joint Action 2008/133/CFSP of 18 February 2008 amending and extending the mandate of the European Union Special Representative for the Middle East peace process, OJ L 43, 19.12.2008.

Council of European Union, Draft European Union Programme for the Prevention of Violent Conflict, 9537/1/01, REV 1.

Davis Cross M. K., 2011, Security Integration in Europe: How Knowledge-based Networks Are Transforming the European Union, Michigan.

Deighton A. (red.), 1997, Western European Union 1954-1997: Defence, Security, Oxford.

Deklaracja petersberska z 19 czerwca 1992 r., w: „Biuletyn Informacyjny”, 1993, Zeszyt 5 (21), Kancelaria Sejmu, Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych.

Drent M., Landman L., Znadee D., 2014, The EU as a Security Power, Clingendael Report.

European Commission, The Stabilization and Association Process for countries of South-Eastern Europe, Brussels, 26 May 1999, COM (99) 235.

Hillion Ch., Fighting Terrorism Through the EU Common Foreign and Security Policy, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2383243, 12.07.2016.

Hoffman T., 2010, System reagowania kryzysowego w regulacjach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 3 (157).

Hybrydowe zagrożenia, http://ec.europa.eu/polska/news/160406_hybrid_pl.htm, 12.07.2016.

Joint Communication to The European Parliament and the Council, The EU's Comprehensive Approach to External Conflict and Crises, Brussels, 11.12.2013 JOIN(2013) 30 final.

Joint Communication to The European Parliament and the Council, The EU's Comprehensive Approach to External Conflict and Crises, Brussels, 11.12.2013 JOIN(2013) 30 final, http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131211_03_en.pdf, 04.04.2016.

Kuhn M., 2009, The System of EU Crisis Management- From Bringing Peace to establish Democracy?, „Max Planck UNYB”, No. 13.

Legrand J., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html, 12.07.2016.

Lindstrom G., 2005, The Headline Goal, Institute for Security Studies, No. 82.

Matera M., The Common Security and Defence Policy (CSDP) Post Libya: A Watershed Moment for the Future of the CSDP, http://www.uaces.org/events/conferences/bilbao/papers/abstract.php?paper_id=186#.V3-0RvmLTrd, 8.06.2016.

Missiroli A., 2001, Coherence for European security policy: debates, cases and assessments. „Occasional Paper”, No. 27, Paris, WEU Institute for Security Studies.

Meyers J. A., 1993, The Western European Union: pillar of NATO or defence of the EC?, University of London, Centre for Defence Studies.

Nowak A., 2006, Civilian Crisis Management within ESDP, w: Gourlay C., Helly D., Ioannides I., Khol R., Nowak A., Serrano P., Civilian Crisis Management: The EU Way, „Chaillot Paper”, No. 90.

Overview of the current EU mission and operations, May 2016, http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm, 16.05.2016.

Peterson J., Sjursen H. (red.), 1998, A Common Foreign Policy for Europe? Competing visions of the CFSP. Routledge, London and New York.

Posiedzenie Rady Europejskiej (25 i 26 czerwca 2015 r.), konkluzje, EUCO 22/15.

Rada Europejska (19-20 grudnia 2013), konkluzje, EUCO 217/13.

Słomczyńska I., 2007, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Lublin.

Smith M. E., 2004, Europe's Foreign and Security Policy, Cambridge.

Sobczyk K., 2015, Konflikt na Ukrainie-porażka czy szansa dla WPBiO UE?, “Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 1.

Soloch P., 1997, Koncepcje europejskiej obrony, w: Czaputowicz J. (red.), Bezpieczeństwo europejskie; koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski, Warszawa.

Spotkanie Rady Europejskiej w Sewilli, 21-22 czerwca 2002 r., Spotkania Rady Europejskiej 1993-2002 w: „Monitor Integracji Europejskiej”.

Szczyt Rady Europejskiej w Helsinkach, 10-11 grudnia 1999 r. Konkluzje prezydencji, Monitor Integracji Europejskiej.

The European Union in a changing global environment. A more connected, contested and complex world, http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf, 30.03.2016.

Ties between CSDP and FSJ: Road Map Implementation, Fourth Annual Progress Report, Brussels, 19 November 2015, 14322/15.

Trauner F., 2016, New Kids on the CSDP Block: The JHA Agencies, „Brief ISSUE”, No. 7.

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U., C 115, 9.5.2008.

Winn N., 2003, CFSP, CESDP, and the Eastern Enlargement of the European Union: Evolution in the Brussels Institutions? „World Affairs”,Vol. 7, No. 1.

Witney N., 2013, Where Does CSDP Fit in EU Foreign Policy?, „Notre Europe Policy Paper”, No. 64.

Youngs R., 2004, Normative Dynamics and Strategic Interests in the EU’s External Identity, „Journal of Common Market Studies”, Vol. 42, No. 2.

Zięba R., 2001, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa.

Zięba R., 2005, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa.

Zwanenburg M., 2005, Accountability of Peace Support Operations, „International Humanitarian Law Series”, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands.

Żurawski vel Grajewski P., 2012, Wpływ kryzysu w strefie euro na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Ocena przydatności instrumentarium unijnego z punktu widzenia jego użyteczności jako narzędzia polskiej polityki zagranicznej, „Analizy Natolińskie”, nr. 5 (57).