Pięć lat europejskich aspiracji Islandii – od wniosku o członkostwo do zawieszenia procesu akcesyjnego
PDF

Słowa kluczowe

Islandia
kryzys finansowy
proces akcesyjny
polityka rozszerzenia UE
państwa kandydujące

Jak cytować

Szynol, M. (2016). Pięć lat europejskich aspiracji Islandii – od wniosku o członkostwo do zawieszenia procesu akcesyjnego. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 429–446. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.27

Abstrakt

Wobec konsekwencji kryzysu, który wybuchł w Islandii na początku października 2008 roku, najskuteczniejszym rozwiązaniem – według nowego, socjaldemokratycznego rządu wybranego w 2009 roku – prowadzącym do poprawy sytuacji gospodarczej, miało stać się członkostwo w Unii Europejskiej. Artykuł analizuje przyczyny zainteresowania Reykjaviku członkostwem w Unii Europejskiej, mocne i słabe strony kandydatury Islandii (w tym w porównaniu dopozostałych państw kandydujących i potencjalnie kandydujących), a także powody, przez które proces akcesyjny został najpierw zawieszony, a następnie zakończony. Próba podsumowaniaintegracji Islandii z UE została dokonana przede wszystkim na podstawie ram prawno-instytucjonalnych, które określają procedurę akcesyjną, stany dotychczasowej współpracy pomiędzy stronami, a także dział podejmowanych przez strony od 2009 roku.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.27
PDF

Bibliografia

Adamczyk A. (1997), Problem cypryjski, „Studia Europejskie, nr 4/1997, Warszawa.

Arnarsdóttir E.S., Opposition United on EU, „Treason” Says Foreign Minister, 16.03.2015, IcelandReview.com, www.icelandreview.com/news/2015/03/16/

opposition-united-eu-treason-says-foreign-minister, 15.05.2015.

Barcik J., Wentkowska A. (2011), Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Barcz J. (2009), Unia Europejska. System prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Barroso popędza Islandię, 18.07.2013, EurActiv.pl, www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/barroso-popdza-islandi-004874, 15.05.2015.

Boyes R. (2009), Meltdown Iceland. Lessons on the World Financial Crisis from a Small Bankrupt Island, Bloomsbury USA, New York.

Candidate countries and potential candidates: main economic indicators (cpc_ecmain), National accounts (including GDP), Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 15.05.2015.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Commission Opinion on Iceland’s application for membership of the European Union, European Commission, 24.02.2010, SEC(2010) 153.

Conclusions of the Presidency. European Council in Copenhagen 21 – 22 June 1993, Council of the European Union, SN 180/1/93 REV 1.

Dośpiał-Borysiak K. (2007), Państwa nordyckie a Unia Europejska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Draft reply to the letter from the Minister for Foreign Affairs of Iceland to the Presidency of the Council, 17.04.2015, Council of the European Union, 7864/15 LIMITE ELARG 16 ISL 4.

Enlargement Countries. Detailed country information – Iceland, European Commission, www.ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/iceland/index_en.htm, 15.05.2015.

Gibas-Krzak D. (2009), Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Gudmundsson M. (2011), The Financial Crisis in Iceland: Reflections on causes, consequences and lessons to be learnt, Bank of England, London.

Hreinsson P., Gunnarsson T., Benediktsdóttir S. (2010), Report of the Special Investigation Commission (SIC), Special Investigation Commission, Reykjavik.

Huntington S. (1993), The Clash of Civilizations?, “Foreign Affairs”, nr 3/1993, New York.

Iceland. Negotiating Framework – July 2010, European Commission, www.ec.europea.eu, www.ec.europa.eu/enlargement/pdf/iceland/st1222810_en.pdf, 15.05.2015.

Islandia dalej od Unii Europejskiej, 23.08.2013, EurActiv.pl, www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/islandia-dalej-od-unii-europejskiej-004948, 15.05.2015.

Islandia jednak w UE?, 13.05.2014, EurActiv.pl, www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/islandia-jednak-w-ue-005761, 15.05.2015.

Islandia nie jest gotowa na wejście do Unii Europejskiej, 26.02.2014, IcelandNews.is, www.icelandnews.is/wiadomosci/z-kraju/islandia-nie-jest-gotowa-na-wejscie-do-unii-europejskiej, 15.05.2015.

Islandia niechętna integracji europejskiej, 24.02.2014, UniaEuropejska.org, www.uniaeuropejska.org/islandia-niechetna-integracji-europejskiej, 15.05.2015.

Islandia rezygnuje z kandydowania do UE, 13.03.2015, EurActiv.pl, http://www.euractiv.pl/demokracja/artykul/islandia-rezygnuje-z-kandydowania-do-ue-006683, 15.05.2015.

Key figures on the enlargement countries. 2013 edition, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GO-13-001/EN/KS-GO-13-001-EN.PDF, 15.05.2015.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w okresie 2006 – 2007 wraz ze sprawozdaniem specjalnym dotyczącym zdolności UE do przyjmowania nowych państw, Komisja Europejska, COM(2006) 0649.

Konkluzje szczytu Rady Europejskiej z 17 czerwca 2010 r., Rada Europejska, EUCO 13/10.

Kurkliński L. (2010), Bankowość islandzka – bankructwo systemu?, [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Letter from the Minister of Foreign Affairs of Iceland to the Presidency of the Council, 12.03.2015, Ministry of Foreign Affairs, Reykjavik, www.mfa.is/media/gunnar-bragi/Bref-ESB-ENS-pdf.pdf, 15.05.2015.

Muś J. (2011), Integracja Macedonii z Unią Europejską – przebieg, perspektywy i wyzwania, [w:] Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, red. M. Filipowicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.

Osiński J. (2011), Przemiany polityczne na Islandii w warunkach kryzysu bankowego i gospodarczego, Kwartalnik KES „Studia i Prace”, nr 1(5)/2011, Warszawa.

Ólafsson S. (2011), Iceland’s Financial Crisis and Level of Living Consequences, Þjóðmálastofnun – Social Research Centre – University of Iceland, Reykjavik.

Payne D., Puka L. (2013), Stosunki Islandii z Unią Europejską: potrzeba partnerstwa, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 102(1078)/2013, Warszawa.

Polityka zagraniczna UE – Islandia: pierwszy krok ku przystąpieniu do UE, 28.07.2009, Komisja Europejska, www.ec.europa.eu, www.ec.europa.eu/news/external_relations/090728_pl.htm, 15.05.2015.

Popławski D., Starzyk-Sulejewska J. (2012), Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Public Opinion. For each of the following countries, are you in favour or not of it becoming part of the European Union in the future? Iceland, 2008, European Commission, www.ec.europa.eu, www.ec.europa.eu/public_opinion, 15.05.2015.

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie instytucjonalnych aspektów zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich, Parlament Europejski, 2006/226 (INI), Dz. Urz. UE C 317 E/485 z 23.12.2006.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2007-2007, Parlament Europejski, 2006/2252 (INI), Dz. Urz. UE C 317/E/480 z 23.12.2006.

Skibińska-Fabrowska I. (2013), Rola banku centralnego w czasie kryzysu bankowego na przykładzie Banku Centralnego Islandii – wnioski dla Polski, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2/2013, Gdańsk.

Śmieszek M. (2013), Quo vadis Islandio? O wydarzeniach ostatnich miesięcy na Islandii i ich znaczeniu dla UE, „Komentarze Natolińskie”, nr 2(21)/2013, Warszawa.

UE zostawia Islandii otwarte drzwi, 16.03.2015, EurActiv.pl, www.euractiv.pl/instytucje/artykul/ue-zostawia-islandii-otwarte-drzwi-006688, 15.05.2015.

Wajda-Lichy M. (2013), Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.

Willa R. (2013), Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

World Factbook, Central Intelligence Agency, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook, 15.05.2015.