Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście rozmieszczenia jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na przykładzie miasta Poznania

Main Article Content

Kamila Sikorska-Podyma

Abstrakt

W artykule podejmowana jest problematyka bezpieczeństwa pożarowego miast w kontekście rozmieszczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotem rozważań jest miasto Poznań. W ramach zagadnień wprowadzających omówiono strukturę zdarzeń niebezpiecznych (w tym pożarów), zarys rozwoju przestrzenno-organizacyjnego oraz funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także rolę bezpieczeństwa pożarowego w procedurach planistycznych. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie remiz strażackich oraz zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii, podjęto próbę określenia, czy istniejący system ochrony przeciwpożarowej jest wystarczający. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dla prawie wszystkich rejonów miasta spełniony jest warunek akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wymaganego przez normy czasowe potencjalnego dojazdu z co najmniej jednej z jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikorska-Podyma, K. (1). Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście rozmieszczenia jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na przykładzie miasta Poznania. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (38), 99-108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12443
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Burzyński E., Radwański Z. 1964. Dzieje ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Wyd. Szkoła Oficerów Pożarnictwa, Warszawa..
 2. Frankowski W. 2010. Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wyd. Ośrodek Techniki Pożarniczej Stowarzyszenie Pożarników Polskich, Warszawa..
 3. Guzewski P., Wróblewski D., Małozięć D (red.) 2014. Czerwona księga pożarów. Wyd. CNBOP-PIB, Józefów..
 4. Parysek J.J., Mierzejewska L. 2014. Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań..
 5. Akty prawne
 6. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 7. „Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidz. do włączenia do KSRG”, 10.2016 r..
 8. Projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 8 września 2016 roku.
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U., 2010, nr 109, poz. 719).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ppoż. zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U., 2009, nr 124, poz. 1030).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG (Dz.U., 2011, nr 46, poz. 239).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony ppoż. do KSRG (Dz.U., 1998, nr 121, poz. 798).
 13. Strategia rozwoju ratownictwa i ochrony ppoż. dla woj. wielkopolskiego na lata 2010–2020.
 14. Uchwała, nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2020.
 15. Uchwała, nr 4628/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Wojew. Wlkp. znowelizowanego w 2014 r. „Programu Rozwoju OSP w Wlkp. na lata 2012–2020”.
 16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoż. (Dz.U., 1991, nr 81, poz. 351 ze zm.).
 17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pańs. Straży Poż. (Dz.U., 1991, nr 88, poz. 400 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządz. kryzys. (Dz.U., 2007, nr 89, poz. 590 ze zm.).
 20. Źródła internetowe
 21. http://www.poznan.pl/mim/main/plan-zarzadzania-kryzysowego-dla-miasta-poznania,p,1443,1482,1487.html
 22. Strona Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu – http://www.psp.wlkp.pl/.
 23. Strona Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu – http://www.kmpsp.poznan.pl/.
 24. Strona Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – http://www.zosprp.pl/.
 25. Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://bip.mswia.gov.pl/.
 26. Strona Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Poznaniu – http://mskpoznan.az.pl/.
 27. Strona Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – http://bip.poznan.wios.gov.pl/.