Społeczne bariery rozwoju postwojewódzkich ośrodków regionalnych jako zagrożenie dla polityki rozwojowej Polski. Przykład Kalisza

Main Article Content

Dawid Krysiński

Abstrakt

Według założeń KPZK 2030 część polskich miast będzie odgrywała rolę ośrodków regionalnych, które mają stanowić motor pobudzający rozwój kraju. Jednym z czynników sprzyjających prawidłowemu odgrywaniu takiej roli jest wysoki kapitał społeczny mieszkańców regionu i jego centrum. Celem artykułu jest pokazanie problemów z budową tego kapitału, jakie mogą napotkać byłe miasta wojewódzkie. Autor argumentuje, że dawne stolice województw charakteryzują się występowaniem wśród ich mieszkańców barier świadomościowych, spowodowanych administracyjną degradacją tych miast. W tekście podjęto próbę scharakteryzowania tych barier oraz nakreślenia ich faktycznego związku z reformą. Artykuł zawiera również wstępne propozycje działań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu zdiagnozowanych trudności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Churski P. 2005. Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne, 3: 13–30.
 2. Grosse T. 2002. Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego. Studia Lokalne i Regionalne, 8, 1: 25–48.
 3. Hryniewicz J.T. 2001. Przekształcenia instytucji regionalnych. [W:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Kłopot S.W. 1990. Skuteczność działań na rzecz miasta instytucji badanych podsystemów. [W:] W. Misiak (red.), Instytucje miejskiej społeczności lokalnej a układ centralny. Rzeszów.
 5. Komorowski J. 2012. Miasta wojewódzkie a miasta postwojewódzkie w Polsce – zróżnicowanie i zmiany poziomu gospodarczego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Studia Miejskie, 8: 9–23.
 6. Maciaszczyk A., Sowińska R. 2008. Using Structural Funds at Local Level – the Experiences of Aleksandrów Łódzki. [W:] R. Stanisławski, M. Greta, A. Maciaszczyk (red.), Structural Funds for the Socio-economic Development of the Łódź Region in the Perspective of Experiences of Polish Regions. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 7. Niewiadomski Z. 1998. Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Nowacka E.J. 1997. Samorząd terytorialny w administracji publicznej. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 9. Piasecki K. 2009. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Przybyłowska I. 1978. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. Przegląd Socjologiczny, XXX.
 11. Sierocińska K. 2011. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, 1: 69–86.
 12. Słobodzian B. 2007. Cele i zasady reformy administracji samorządowej w 1998 roku. [W:] J. Marszałek-Kawa (red.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne. Dom wydawniczy DUET, Toruń.
 13. Starosta P. 1995. Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Szlachta J. 2003. Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej. Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa.
 15. Sztompka P. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 16. Śmigielska J. 2004. Teatr władzy lokalnej. Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 17. Tarkowski J. 1994. Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, t. 1. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 18. Wójcik S. 2009. Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. Myśl samorządowa. Historia i współczesność. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.