Tożsamość jednostki terytorialnej – podstawa promocji i kierunków rozwoju na przykładzie miasta Łodzi

Main Article Content

Katarzyna Nowakowska
Marta Szkaradkiewicz

Abstrakt

Zarządzanie marką miasta jest ważnym elementem systemów promocji jednostek terytorialnych. Jednakże, aby zbudować silną markę, należy ją oprzeć na wyróżnikach tożsamości miasta. W celu ukształtowania pożądanego i prawdziwego wizerunku miasta niezbędne jest również dokumenty strategiczne opierały się na cechach charakterystycznych jednostki. Przykładem jednostki terytorialnej, której władze zdecydowały się zmienić jej industrialny charakter, by bazując na dziedzictwie, stymulować kreatywne działania, jest Łódź. Celem artykułu jest charakterystyka wyróżników świadczących o unikatowości miasta Łodzi i analiza działań marketingowych w ich kontekście. Artykuł podejmuje kwestię relacji pomiędzy dziedzictwem materialnym, społecznym i kulturowym miasta, tworzącym jego tożsamość, a wykorzystaniem tych charakterystyk do budowania współczesnej marki Łodzi i wspierania kierunków rozwoju nowoczesnych działalności opartych na kulturze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. 2010. Łódź.
 2. Domański T. 2005. Możliwości wykorzystania technik kreowania tożsamości miasta w koncepcji marki terytorialnej. [W:] H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju. Poznań.
 3. Florek M., Augustyn A. 2011. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasad i procedury. Fundacja Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 4. Gelder van S., Allan M. 2006. City branding. How cities compete in the 21st century.
 5. Hanzl M. 2011. Wprowadzenie do raportu. [W:] Projekt Nasz Księż y Młyn. Raport. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi.
 6. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A. 2009. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych – raport końcowy. Ecorys Research and Consulting na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 7. Pożycka P. 2012. Łódź – miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski. Łódź.
 8. Prylińska M., Ratkowska P. 2009. City Break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych. Turystyka Kulturowa 10.
 9. Siestrzewitowska J. 2011. Ochrona tożsamości przestrzennej na wybranych przykładach miast Lubelszczyzny Politechnika Lubelska, Lublin.
 10. Stanowicka-Traczyk A. 2007. Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich. Studia Regionalne i Lokalne 3(29).
 11. Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010–2016. 2010. Łódź.
 12. Szulce H., Florek M. (red.) 2005. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju. Poznań.
 13. TNS OBOP. 2010. Łódź oczami ekspertów – potencjał i bariery rozwoju miasta. Załącznik do raportu z badania opinii mieszkańców Łodzi.
 14. Wiśniewski M. 2006. Materia tożsamości i tożsamość materii. Kronika Mista Łodzi, 1: 39.
 15. Bank Danych Lokalnych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Dostęp elektroniczny http://www.stat.gov.pl
 16. Strona Internetowa Archiwum Państwowego w Łodzi http://www.lodz.ap.gov.pl/index.php/
 17. Strona Internetowa o historii Łodzi, http://www.stara-lodz.pl
 18. Strona Internetowa Stowarzyszenia Fabrykancka, http://www.fabrykancka.pl.
 19. Strona Internetowa Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/
 20. Strona Internetowa Centrum kulturalno-artystycznego ŁódźArtCenter, http://www.lodzartcenter.com/
 21. Strona Internetowa Regionalnego Katalogu Zabytków Województwa Łódzkiego, http://www.kultura.lodz.pl/.
 22. Strona Internetowa Projektu Art_Inkubator, http://artinkubator.com/
 23. Strona Internetowa Projektu Kreatywni Samozatrudnieni http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/
 24. Strona Internetowa Programu „Młodzi w Łodzi”, http://mlodziwlodzi.pl/
 25. Strona Internetowa Magazynu „Purpose”, http://www.purpose.com.pl/
 26. Strona Internetowa Kampanii Społecznej „Kultura się Liczy!”, http://kulturasieliczy.pl/
 27. Strona Internetowa poświęcona przemysłom kreatywnym w Łodzi, http://creativeindustries.pl/aktualnosci/
 28. Strona Internetowa Dziennika łódzkiego, http://dzienniklodzki.pl/