Współczesne uwarunkowania rozwoju regionów społeczno-ekonomicznych

Main Article Content

Teresa Czyż

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto problematykę wpływu współczesnych uwarunkowań zewnętrznych, ujmowanych w skali europejskiej i światowej, na rozwój regionów społeczno-ekonomicznych w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera opis głównych procesów ogólnych, które stanowią współczesne uwarunkowania zewnętrzne rozwoju regionalnego. Do procesów tych zalicza się: zmiany modernizacyjne, globalizację, metropolizację, integrację europejską. Część druga ma charakter empiryczny i zawiera próbę odpowiedzi na pytania: jakie są regionalne przejawy i efekty oddziaływania tych uwarunkowań w Polsce i jakie są ich relacje z dochodem regionalnym i zmianami jego przestrzennego zróżnicowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Borowczak A. 2011. Polityka wyrównawcza państwa wobec zróżnicowanej sytuacji finansowej polskich
 2. województw. Biuletyn KPZK PAN, 248: 107–123.
 3. Chojnicki Z. 1993. Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. [W:]
 4. Polonia quo vadis? Studia Regionalne i Lokalne, 12(45): 166–204.
 5. Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7–43.
 6. Chojnicki Z. 1998. Uwarunkowania rozwoju nadgranicznego – koncepcje i założenia teoretyczne. [W:] B. Gruchman, J.J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 11–48.
 7. Chojnicki Z. 2000. Perspektywiczne problemy badawcze geografii. [W:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 151–157.
 8. Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, 121, 3–4: 261–277.
 9. Chojnicki Z., Czyż T. 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 219: 8–23.
 10. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 11. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia, 79, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Churski P. 2011. Wyzwania spójności a Strategia Europa 2020. [W:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Bydgoszcz, s. 493–511.
 13. Domański B. 2005. Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region). Biuletyn KPZK PAN, 237: 130–145.
 14. Domański R. 2005. Modyfikacje teorii wzrostu gospodarczego. Wzrost endogeniczny. Biuletyn KPZK PAN, 219, Warszawa, s. 174–199.
 15. EUROSTAT 2013 (http://epp.ec.europa.eu/).
 16. Florida R. 2005. Cities and the creative class. Routledge, New York.
 17. Gorzelak G. 2012. Wyzwania startegiczne Polski i regionów. Materiały V Konferencji Krakowskiej „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”, Kraków.
 18. GUS 2012. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r. Katowice.
 19. Jałowiecki B. 1999. Metropolie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 20. Korcelli P. 1998. Metropolie i funkcje metropolitalne – podstawowe pojęcia i ich zakres. [W:] A. Gawryszewski, P. Korcelli, E. Nowosielska (red.), Funkcje metropolitalne Warszawy. Zeszyty IGiPZ PAN, 53: 84–90.
 21. Kudełko J. 2011. Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich. Studia KPZK PAN, 140: 35–46.
 22. Maik W. 2003. Pojęcie metropolii a problemy badania funkcji metropolitalnych. [W:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 9–17.
 23. Parysek J. J. 2003. Metropolie: metropolitalne funkcje a struktury przestrzenne. [W:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 19–40.
 24. Parysek J.J. 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 237: 9–35.
 25. Rocznik Statystyczny Województw 2012. GUS, Warszawa.
 26. Sagan I. 2003. Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych. [W:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 43–54.
 27. Scott A.J., Storper M. 2003. Regions, globalization, development. Regional Studies, 37, 6–7: 579–593.
 28. Stryjakiewicz T. 2008. Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. Biuletyn KPZK PAN, 237: 129–145.
 29. Stryjakiewicz T. 2011. Rola geografii w badaniach procesów i struktur społeczno-ekonomicznych w skali globalnej i regionalnej. [W:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. 5 Forum Geografów Polskich. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 49–58.