Spójność a przestrzeń – dylematy polityki regionalnej
PDF

Słowa kluczowe

spójność
przestrzeń
polityka regionalna

Jak cytować

Churski, P. (2018). Spójność a przestrzeń – dylematy polityki regionalnej. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (15), 99–108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/14367

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zależności, jakie występują między polityką regionalną a koncepcją spójności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę przestrzeni w ich formułowaniu i przemianach. Koncepcja spójności wiąże się bezpośrednio z działaniami podejmowanymi w ramach polityki regionalnej, której nadrzędnym celem jest interwencja w mechanizm rynkowy w celu ograniczania skali zróżnicowań rozwojowych. Znaczenie pojęcia przestrzeni w koncepcji spójności, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej w polityce regionalnej, ulegało w ostatnich latach istotnej ewolucji.Wartykule zwraca się uwagę na najbardziej istotne elementy tego procesu.

PDF

Bibliografia

Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Cohesion Policy Support for Local Development. Best Practice and Future Policy Options. Final Report, kwiecień 2010, Bruksela.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, COM (2005) 2020, 3.03.2010, Bruksela.

Faludi A. 2006. From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy. Regional Studies, 40, 6: 667–678.

Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36): 5–27.

Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion. Komisja Europejska, maj 2007, Bruksela.

Hübner D. 2006. Spójność i konkurencyjność – czy można je połączyć. Referat na IV Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa, 13 października 2006 r.(http://www.strategializbonska.pl/).

Karwacki A. 2009. Spójność – kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania). Studia Socjologiczne, 1/2009 (192): 9–51.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Marszał T., Pielesiak I. 2008. Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). [W:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 70: 180–196.

Molle W. 2007. European Cohesion Policy. Routledge, London.

Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009. World Bank, Washington.

Szlachta J. 1990. Gospodarka regionalna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Restrukturyzacja gospodarki regionalnej i lokalnej, 2. Instytut Planowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91/1998, poz. 576).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 91/1998, poz. 577).

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96/1998, poz. 603 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106/1998, poz. 668).

Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. nr 48/2000, poz. 550).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116/2004, poz. 1206).

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 149/2006, poz. 1073).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227/2006, poz. 1658).

Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej – Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komisja Europejska, październik 2008, Bruksela.