Zmiany w handlu zagranicznym województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Henryk Maćkowiak

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie zmian w strukturze geograficznej i towarowej handlu zagranicznego województwa wielkopolskiego na tle handlu zagranicznego Polski w latach 2003–2012. Zaprezentowane zostały kierunki handlu zagranicznego województwa, również w ujęciu powiatowym, z uwzględnieniem wymiany handlowej z poszczególnymi państwami. Zanalizowano strukturę towarową handlu zagranicznego województwa. Zwrócono także uwagę na poziom koncentracji geograficznej i towarowej eksportu i importu województwa wielkopolskiego na tle innych województw. Analizę tę poprzedza charakterystyka roli województwa wielkopolskiego w handlu zagranicznym Polski i roli poszczególnych powiatów w handlu zagranicznym województwa wielkopolskiego. Określono również stopień proeksportowego charakteru gospodarki poszczególnych powiatów w badanym okresie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. 2014. Zdolność do konkurowania. Eksport polski w ujęciu regionalnym w latach 2009–2011. [W:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 158–171.
 2. Komornicki T. 2000. Powiązania gospodarcze Polski z Europą. Analiza struktury handlu zagranicznego na poziomie województw. Europa XXI, 4. Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN, Warszawa.
 3. Komornicki T. 2003. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 190.
 4. Komornicki T. 2004. Obszary koncentracji eksportu w przestrzeni przemysłowej Polski. Przegląd Geograficzny, 76, 4: 473–491.
 5. Komornicki T. 2009. Ocena charakteru, struktury i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu dynamicznym. Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 6. Komornicki T. 2012. Odporność gospodarek lokalnych na globalne czynniki ekonomiczne. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 28: 25–40.
 7. Komornicki T., Szejgiec B. 2011. Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B. 2017. Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce. Przegląd Geograficzny, 89, 2: 269–289.
 9. Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R. 2015. Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury – analiza przestrzenna. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 250.
 10. Kundera J. 1984. Metody badania specjalizacji w handlu międzynarodowym. Przegląd Prawa i Administracji, 18: 195–220.
 11. Maćkowiak H. 2003. Zmiany przestrzenno-strukturalne w handlu zagranicznym Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Maćkowiak H. 2008. Struktura towarowa wymiany handlowej polskich regionów z Unią Europejską. [W:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowe wyzwania. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3: 143–154.
 13. Maćkowiak H. 2011. Zmiany w strukturze geograficznej handlu zagranicznego polskich regionów. [W:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19: 117–132.
 14. Maćkowiak H. 2012. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik różnicujący regionalnie intensywność handlu zagranicznego na terenie Polski. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 28: 65–80.
 15. Maćkowiak H. 2013. Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 37. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 16. Misztal P. 2011. Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5: 691–708.
 17. Nazarczuk J., Umiński S. 2018. The geography of openness to foreign trade in Poland: the role of special economic zones and foreign-owned entities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39: 97–111.
 18. Nazarczuk J., Umiński S., Gawlikowska-Hueckel K. 2018. The Role of Specialisation in the Export Success of Polish Counties in 2004–2015. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6, 2: 91–109.
 19. Rogacki H. 2001. Zróżnicowanie aktywności eksportowej i importowej województw Polski. [W:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3: 43–50.
 20. Szejgiec B. 2010. Foreign trade commodity flows cross the eastern boundary of Poland. [W:] Europa XXI, 20. European Union External and Internal Borders Interactions and Networks. Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s. 45–54.
 21. Umiński S. 2012. Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością aktywności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 22. Umiński S. 2014. Handel międzynarodowy na poziomie regionalnym. [W:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 29–41.
 23. Umiński S., Gawlikowska-Hueckel K. 2013. Próba interpretacji konkurencyjności regionów Polski na płaszczyźnie eksportu – powiązania z regionami Czech, Węgier i Słowacji. [W:] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel (red.), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 135–148.
 24. Zielińska-Głębocka A. 1996. Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.