Dziedzictwo kulturowe województwa wielkopolskiego w świetle danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Przykład zabytków nieruchomych

Main Article Content

Anna Siniecka
Emilia Bogacka

Abstrakt

Otaczające nas dziedzictwo kulturowe stanowi cenny zasób będący świadectwem naszej historii, którego zachowanie dla przyszłych pokoleń jest niezwykle istotne. Artykuł przedstawia dziedzictwo kulturowe w województwie wielkopolskim, regionie o szczególnym znaczeniu dla powstania i rozwoju całego państwa. Analizie zostały poddane zabytki nieruchome znajdujące się w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

  1. Broński K. 2006. Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 706: 7–26.
  2. Dobosz P. 2002. Pojęcie dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie dla działań polskiej administracji publicznej wobec integracji europejskiej. Ochrona Zabytków, 55/2(217): 121–141.
  3. Murzyn M. 2002. Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 587: 65–80.
  4. Piwocki K. 1970. Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla. PWN, Warszawa.
  5. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie wielkopolskim. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C). 2017. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
  6. Skaldawski B., 2017. Problematyka definicji dziedzictwa. [W:] A. Chabiera, A. Dąbrowski, A. Fortuna-Marek, A. Kozioł, M. Lubaś, P. Nowak, B. Skaldawski, K. Stępnik (red.), Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych. T. 1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa–Kraków, s. 9–12.
  7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).