Organizacja przestrzenna handlu detalicznego w aglomeracji poznańskiej

Main Article Content

Tomasz Kaczmarek
Magdalena Karczewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie organizacji przestrzennej handlu detalicznego w aglomeracji poznańskiej z podziałem na miasto (ze szczególnym uwzględnieniem śródmieścia) i strefę podmiejską. Zaobserwowano generalną tendencję przenoszenia się placówek handlowych z obszarów centralnych miasta do wielkopłytowych osiedli i na tereny podmiejskie oraz ich koncentracje w dużych centrach handlowych. Proces ten wspierany był do 2014 r. przez liberalne przepisy lokalnego planowania przestrzennego. Efektem tego jest postępujący ubytek placówek handlowych w centrum miasta. Mechanizmy rynkowe wydają się ważnym, ale niewystarczającym instrumentem kształtowania właściwej struktury przestrzennej, wielkościowej i branżowej handlu. Stąd w artykule zwraca się uwagę na potrzebę diagnozowania i planowania rozwoju sieci handlowej w skali całej aglomeracji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru śródmieścia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Abrudan I.N., Dabija D.C. 2009. The life cycle of shopping centers and possible revitalization strategies. Annals of the University of Oradea: Economic Sience, 4(1): 536–541.
 2. Bejnarowicz K. 2007. Nowe centra handlowe w starej przestrzeni miejskiej Krakowa. [W:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Nomos, Kraków, s. 111–117.
 3. Budner W. 2014. Handel w rozwoju miasta. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań.
 4. Colliers International 2017. Raport: Centra Handlowe w Aglomeracjach, II kwartał 2017, Polska.
 5. Colliers International 2018. Raport: Centra Handlowe w Aglomeracjach, Polska.
 6. Dudek-Mańkowska S. 2006. Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie. [W:] J. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 245–254.
 7. Dzieciuchowicz J. 2012. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i ptak w Rzgowie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Espinosa Seguí A. 2015. Malling and demalling the city. Urban growth and retail activities (http://hdl.handle.net/10045/17493; dostęp: 30.10.2018).
 9. Kaczmarek T. 2010. Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 10. Kaczmarek T. 2011. Handel detaliczny w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym miast w Polsce. [W:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI w. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15: 67–83.
 11. Kaczmarek T. 2014. Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce. Space – Society – Economy, 13: 247–269.
 12. Kaczmarek T. 2016. Handel wielkopowierzchniowy w zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym obszaru metropolitalnego. [W:] Ł. Mikuła (red.), Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 27: 131–144.
 13. Kotler P. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa.
 14. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań. 2016. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 15. Ledwoń S. 2008. Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść. Praca doktorska wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
 16. Lowry J.R. 1997. The Life Cycle of shopping centers. Bussiness Horizons.
 17. Namyślak B. 2006. Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu. [W:] J. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 265–276.
 18. Rochmińska A. 2013. Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 19. Sieć handlowa miasta Poznania i jej ocena z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb konsumentów i lokalizacji nowych obiektów handlowych 2004. Urząd Miasta Poznania. Poznań.
 20. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 2008. Rada Miasta Poznania. Poznań.
 21. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 2014. T. II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.
 22. Szulce H. 1998. Struktury i strategie w handlu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.