Integracja publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej – opinie włodarzy gmin

Main Article Content

Mikołaj Tomaszyk
Adam Kaczmarek

Abstrakt

Polski ustawodawca przewiduje kilka metod współpracy międzygminnej, której celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych. W przypadku integracji dotyczącej organizacji i zarządzania miejskim publicznym transportem zbiorowym w Polsce najczęściej wykorzystywaną do tego celu formułą jest instytucja porozumienia międzygminnego. Celem opracowania jest zweryfikowanie omawianych w literaturze wad i zalet integracji międzygminnej w formule porozumień międzygminnych lub związków komunalnych z punktem widzenia i doświadczeniem włodarzy gmin aglomeracji poznańskiej płynącym z kilkuletniej współpracy z miastem Poznaniem w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego. Zbadanie satysfakcji włodarzy jest ważne w kontekście zacieśnienia integracji i jej rozszerzenia o inne dziedziny polityki komunalnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamus R. i in. (red.) 2012. Związki międzygminne. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Adamus R. 2012. Związki międzygminne: komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Czajkowski J.M. i in. 2013. [W:] A. Porawski (red.), Współpraca JST w Polsce – stan i potrzeby. Poznań.
 4. Dolnicki B. (red.) 2012. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Frieske K.W. 1999. Dialog społeczny: zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych. Warszawa.
 6. Jaworska-Dębska B. i in. 2013. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne: Pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wyd. Wolters Kluwer. Warszawa.
 7. Kiełbus M., Kostrzewska J. 2015. Zalety realizacji zadań w formie związku międzygminnego. Kancelaria Ziemski & Partners (www.wspolnota.pl; dostęp: 20.11.2015).
 8. Kołodziejski H., Wyszomirski O. 2010. Problemy funkcjonowania i rozwoju rynku transportu miejskiego. [W:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej w ramach XXIV KTP. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom,
 9. Kołsut B. 2016. Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 10. Madej B., Pruciak K., Madej R. 2015. Publiczny transport miejski. Zasady tworzenia rozkładów jazdy. Biblioteka Akademii Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Milewska A., Czaban T. 2014. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania związków międzygminnych. Zeszyty Naukowe SGGW, 106.
 12. Ofiarski Z. (red.) 2004. Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 13. Roehring C. 2015. Landleben mit Zukunft? Empfehlungen und Strategien zur Sicherung von Mobilitaets und Versorgunserfodnissen in strukturschwachen landlichen Raumen in Nordhessen sowie Definition einer Minimalausstattung. Kassel University Press, Kassel.
 14. Sparmann J. 2010. Nachchaltige Sicherung der Mobilitat in der Region Frankfurt Rhein/Main als Herauforderung fuer die interkommunale Zusammenarbeti. [W:] H. Pechlaner, M. Bachinger (red.), Lebensqualitat und Standortattraktivitat, Kultur, Mobilitat und regionale Marken als Erfolgsfaktoren. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 15. Swianiewicz P. i in. 2016. Współpraca międzygminna w Polsce – związek z rozsądku. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 16. Szlachetko J.H., Gajewski R. (red.) 2016. Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach. Gdańsk.
 17. Tomaszyk M. 2017. Bezpłatna komunikacja podczas alertu smogowego, Przegląd Komunalny 12, Wydawnictwa Abrys, Poznań.
 18. Tomaszyk M. 2016. Kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej – uwagi na marginesie dotychczasowej współpracy i propozycji przyłączenia ościennych gmin do miasta Poznania.
 19. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 20. Tomaszyk M. 2017. Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Polityka i społeczeństwo 3(15).
 21. Tosiek P. 2003. Parlament Europejski. Studium prawno-politologiczne. Lublin.
 22. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13).
 23. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dostęp: 21.02.2018 r.).
 24. Wyporska-Frankiewicz J. 2010. Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym. Warszawa.
 25. Wytrążek W. 2004. Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym. Prawo, Administracja, Kościół, 3.
 26. Ziemski K. 2016. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ich zadań. [W:] K. Ziemski, A. Misiejko (red.), Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria: Prawo, 97, Poznań.
 27. Zimmermann J. 2005. Prawo administracyjne. Kraków.