Zmiany integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową w latach 2012–2018 na tle rozwoju przestrzennego obszarów wiejskich poznańskiej strefy podmiejskiej

Main Article Content

Wojciech Jurkowski

Abstrakt

Jednym z podstawowych problemów rozwoju przestrzennego stref podmiejskich największych miast w Polsce jest niekontrolowana i chaotyczna forma suburbanizacji. Obszary te są szczególnie narażone na problemy komunikacyjne, dlatego też kluczową rolę pełni sprawny system transportu zbiorowego, a przede wszystkim kolej aglomeracyjna. Dlatego też głównym celem artykułu jest ocena integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową w poznańskiej strefie podmiejskiej oraz jej zmian na tle rozwoju przestrzennego w latach 2012 i 2018. Badania stref podmiejskich na gruncie geografii społeczno-ekonomicznej skupiały się do tej pory głównie na analizach funkcjonalno-przestrzennych i społecznych, stąd niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie w tej kwestii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Beim M. 2007. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska. Poznań.
 2. Beim M., Modrzewski B. 2013. W kierunku racjonalnej polityki urbanistycznej Polski. Rozwój Regionalny i Polityka Regionsalna, 24: 9–24.
 3. Beim M., Tölle A. 2008. Motywacje migracji rezydencjalnych w obszarze aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański – jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 121–138.
 4. Cervero R., Day J. 2008. Suburbanization and transit-oriented development in China. Transport Policy, 15(5): 315–323.
 5. Dittmar H., Ohland G. 2012. The new transit town: best practices in transit-oriented development. Island Press.
 6. Gadziński J. 2016. Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(1): 31–42.
 7. Guerra E., Cervero R., Tischler D. 2012. Half-mile circle: Does it best represent transit station catchments? Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2276: 101–109.
 8. Janc K. 2017. Geografia Internetu. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 41. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 9. Jaskólski M., Smolarski M. 2018. Rozwój przestrzenny a dostępność komunikacyjna wrocławskich suburbiów na przykładzie Siechnic, Smolca i Długołęki. Przegląd Komunikacyjny, 73(2): 4–8.
 10. Jażdżewska I. 2006. Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku. Przegląd Geograficzny, 78(4): 561–574.
 11. Jurkowski W. 2017. Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(2): 31–42.
 12. Jurkowski W. 2018, Wpływ integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową na ruch pasażerski w obszarach wiejskich wrocławskiej strefy podmiejskiej. Studia Obszarów Wiejskich 50: 197–211.
 13. Kacprzak E., Głębocki B. 2016. Urban sprawl a zmiany zasobów użytków rolnych na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej w latach 1990–2016. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 99–118.
 14. Kaszubowski D. 2011. Rozwój miast ukierunkowany na optymalne wykorzystanie transportu zbiorowego. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12: 175–184.
 15. Małek J. 2011. Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i Forma, s. 431–442.
 16. Mantey D. 2013. Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan. Przegląd Geograficzny, 85(2): 271–289.
 17. Mikuła Ł. 2016. Rozwój funkcji mieszkaniowej w aglomeracji poznańskiej w świetle polityki przestrzennej samorządów lokalnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 91–112.
 18. Parysek J.J. 2008. Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 71–90.
 19. Poniży L. 2008. Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzenne struktury użytkowania ziemi na wybranych obszarach podmiejskich Poznania. Problemy Ekologii Krajobrazu, 22: 335–342.
 20. Renne J.L. 2016. Transit oriented development: making it happen. Routledge.
 21. Słodczyk J. 2003. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski.
 22. Straszewicz L. 1985. Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5: 7–16.
 23. Wilk W. 2000. Usługi dla przedsiębiorstw i usługi konsumpcyjne w Warszawie – zmiany rozmieszczenia w latach 1986–2000. [W:] I. Jażdżewska (red.), XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 169–173.
 24. Wolaniuk A. 1997. Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzeni. Szlakami Nauki, 25. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 25. Zuziak Z. 2010. Forma metropolitalna i zrównoważona mobilność. Czasopismo Techniczne. Architektura, 107(1-A): 75–93.
 26. http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/baza-danych-obiektow-topograficznych.html (dostęp: 20.04.2018)
 27. http://download.geofabrik.de/ (dostęp: 20.02.2018)
 28. https://www.google.pl/maps (dostęp: 20.02.2018)