Zależności pomiędzy złożonością instrumentów polityki demograficznej a atrakcyjnością inwestycyjną na poziomie lokalnym – przykłady z Polski
PDF (English)

Słowa kluczowe

rozwój lokalny
konkurencyjność
polityka demograficzna

Jak cytować

Gerejczyk, K., & Pilewicz, T. (2021). Zależności pomiędzy złożonością instrumentów polityki demograficznej a atrakcyjnością inwestycyjną na poziomie lokalnym – przykłady z Polski. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (53), 25–46. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.03

Abstrakt

Artykuł charakteryzuje przykłady kompleksowych instrumentów poprawiania sytuacji demograficznej na poziomie lokalnym, tj. w gminach, i wskazuje na możliwe zależności pomiędzy stopniem złożoności stosowanych instrumentów polityki demograficznej a potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną gmin.
Zaprezentowano w nim wyniki badania zrealizowanego w 16 gminach metodą analizy oficjalnych dokumentów urzędowych, audytu elektronicznego oficjalnych portali internetowych gmin oraz sondażu techniką ankiety elektronicznej przedstawicieli urzędów gmin. Wskazano różnice w podejściu gmin do przygotowywania i wdrażania instrumentów polityki demograficznej w powiązaniu z ich potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną. Autorzy artykułu zaproponowali typologię gmin związaną z nadawaniem przez gminy charakteru priorytetowego kwestiom demograficznym oraz liczbie i jakości wdrażanych instrumentów polityki demograficznej. Przedstawione przykłady i zaproponowana typologia mogą być użyteczna w sferze gospodarki realnej i dyskursie na poziomie lokalnym dotyczącym formułowania odpowiedzi na wyzwania demograficzne oraz na rzecz podnoszenia potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągania zasobów rozwojowych do gmin.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.03
PDF (English)

Bibliografia

Baranowska-Rataj A., Matysiak A. 2012. Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Polityka Społeczna, 7.

BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; access: 18.10.2016).

Bucek L., Bleha B. 2012. Planning responses of shrinkage in the Slovak Republic’s largest cities. [In:] C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya, T. Weyman (eds), Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics. OECD, Paris.

Casavola P. (ed.) 2014. A strategy for inner areas in Italy: definition, objectives, tools and governance. Materiali Uval. Analisi e Studi, Documenti, Metodi 31 (http://www.dps.gov.it/it/pubblicazioni_dps/materiali_uval; access: 30.08.2016).

Central Statistical Office of Poland 2014. Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa.

Godlewska M., Pilewicz T. 2020. Entrepreneurial activities of local governments in their investment attractiveness context – evidence from Poland. Local Government Studies (https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1842736).

Godlewska-Majkowska H. (ed.) 2011. Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Godlewska-Majkowska H. (ed.). 2013. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Goleński W. 2015. Project of a special demographic zone as a response to a threat of depopulation in the Opole Provence. Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Ta¬deusza Kosciuszki, 47(4) (http://dx.doi.org/10.5604/17318157.1200167; access: 20.09.2016).

Kato H. 2014. Declining Population and the Revitalization of Local Regions in Japan. Meiji Journal of Political Science and Economics, 3.

Klimczuk A. 2015. Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Pol¬ish Recommendations and Practices (http://ssrn.com/abstract=2625731; access: 20.09.2016).

Kowalska I. 2013. Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30.

Lamotte O., Colovic A. 2013. Do demographics influence aggregate entrepreneurship? Applied Economics Letters (http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2013.799747; access: 20.09.2016).

Le’vesquea M., Minniti M. 2006. The effect of aging on entrepreneurial behavior. Journal of Business Venturing, 21.

OECD 2013. Demographic transition and an ageing society: Implications for local labour markets in Poland.

Rajchel A. 2015. Projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy Elementem Specjalnej Strefy Demograficznej”. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223.

Rauziński R., Szczygielski K. 2014. Związki polityki ludnościowej z polityką społeczną na przykładzie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27(4).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 lipca 2013 r., poz. 818, w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Sobociński M. 2016. Polska polityka rodzinna w latach 1989–2015. Próba podsumowania. Infos. Biuro Analiz Sejmowych, 8(212).

Ubareviciene R., van Ham M., Burneika D. 2016. Shrinking Regions in a Shrinking Country: The Geography of Population Decline in Lithuania 2001–2011. Hindawi Publishing Corporation. Urban Studies Research.

Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014, poz. 1863 z późn. zm.).

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.