Zależności pomiędzy złożonością instrumentów polityki demograficznej a atrakcyjnością inwestycyjną na poziomie lokalnym – przykłady z Polski

Main Article Content

Katarzyna Gerejczyk
Tomasz Pilewicz

Abstrakt

Artykuł charakteryzuje przykłady kompleksowych instrumentów poprawiania sytuacji demograficznej na poziomie lokalnym, tj. w gminach, i wskazuje na możliwe zależności pomiędzy stopniem złożoności stosowanych instrumentów polityki demograficznej a potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną gmin.
Zaprezentowano w nim wyniki badania zrealizowanego w 16 gminach metodą analizy oficjalnych dokumentów urzędowych, audytu elektronicznego oficjalnych portali internetowych gmin oraz sondażu techniką ankiety elektronicznej przedstawicieli urzędów gmin. Wskazano różnice w podejściu gmin do przygotowywania i wdrażania instrumentów polityki demograficznej w powiązaniu z ich potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną. Autorzy artykułu zaproponowali typologię gmin związaną z nadawaniem przez gminy charakteru priorytetowego kwestiom demograficznym oraz liczbie i jakości wdrażanych instrumentów polityki demograficznej. Przedstawione przykłady i zaproponowana typologia mogą być użyteczna w sferze gospodarki realnej i dyskursie na poziomie lokalnym dotyczącym formułowania odpowiedzi na wyzwania demograficzne oraz na rzecz podnoszenia potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągania zasobów rozwojowych do gmin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gerejczyk, K., & Pilewicz, T. (2021). Zależności pomiędzy złożonością instrumentów polityki demograficznej a atrakcyjnością inwestycyjną na poziomie lokalnym – przykłady z Polski. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (53), 25–46. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Baranowska-Rataj A., Matysiak A. 2012. Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Polityka Społeczna, 7.
 2. BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; access: 18.10.2016).
 3. Bucek L., Bleha B. 2012. Planning responses of shrinkage in the Slovak Republic’s largest cities. [In:] C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya, T. Weyman (eds), Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics. OECD, Paris.
 4. Casavola P. (ed.) 2014. A strategy for inner areas in Italy: definition, objectives, tools and governance. Materiali Uval. Analisi e Studi, Documenti, Metodi 31 (http://www.dps.gov.it/it/pubblicazioni_dps/materiali_uval; access: 30.08.2016).
 5. Central Statistical Office of Poland 2014. Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa.
 6. Godlewska M., Pilewicz T. 2020. Entrepreneurial activities of local governments in their investment attractiveness context – evidence from Poland. Local Government Studies (https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1842736).
 7. Godlewska-Majkowska H. (ed.) 2011. Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 8. Godlewska-Majkowska H. (ed.). 2013. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 9. Goleński W. 2015. Project of a special demographic zone as a response to a threat of depopulation in the Opole Provence. Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Ta¬deusza Kosciuszki, 47(4) (http://dx.doi.org/10.5604/17318157.1200167; access: 20.09.2016).
 10. Kato H. 2014. Declining Population and the Revitalization of Local Regions in Japan. Meiji Journal of Political Science and Economics, 3.
 11. Klimczuk A. 2015. Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Pol¬ish Recommendations and Practices (http://ssrn.com/abstract=2625731; access: 20.09.2016).
 12. Kowalska I. 2013. Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30.
 13. Lamotte O., Colovic A. 2013. Do demographics influence aggregate entrepreneurship? Applied Economics Letters (http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2013.799747; access: 20.09.2016).
 14. Le’vesquea M., Minniti M. 2006. The effect of aging on entrepreneurial behavior. Journal of Business Venturing, 21.
 15. OECD 2013. Demographic transition and an ageing society: Implications for local labour markets in Poland.
 16. Rajchel A. 2015. Projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy Elementem Specjalnej Strefy Demograficznej”. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223.
 17. Rauziński R., Szczygielski K. 2014. Związki polityki ludnościowej z polityką społeczną na przykładzie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27(4).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 lipca 2013 r., poz. 818, w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
 19. Sobociński M. 2016. Polska polityka rodzinna w latach 1989–2015. Próba podsumowania. Infos. Biuro Analiz Sejmowych, 8(212).
 20. Ubareviciene R., van Ham M., Burneika D. 2016. Shrinking Regions in a Shrinking Country: The Geography of Population Decline in Lithuania 2001–2011. Hindawi Publishing Corporation. Urban Studies Research.
 21. Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014, poz. 1863 z późn. zm.).