Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r.
pdf

Słowa kluczowe

polityka rozwoju
kontraktowanie rozwoju
kontrakt wojewódzki
kontrakt terytorialny
kontrakt programowy
kontrakt sektorowy
porozumienie terytorialne

Jak cytować

Salamon, J. (2022). Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 51–72. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.05

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych instrumentów kontraktowania rozwoju opisanych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mianowicie: kontraktu programowego, kontraktu sektorowego oraz porozumienia terytorialnego. Ich wprowadzenie w 2020 r. do instrumentarium polskiej polityki regionalnej, stanowi kolejny krok prowadzący do wzmocnienia jej terytorialnego wymiaru. Rozważania na temat trzech nowych instrumentów poprzedzone zostały prezentacją dotychczasowych doświadczeń Polski związanych z kontraktowaniem rozwoju. Dzięki temu możliwe było zilustrowanie sposobu, w jaki w ramach polskiej polityki regionalnej doskonalono krajowe podejście w tym zakresie starając się w kolejnych edycjach kontraktów niwelować słabości zidentyfikowane w trakcie wdrażania ich wcześniejszych odsłon.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.05
pdf

Finansowanie

Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie (53/GGR/2020/POT).

Bibliografia

Barański M. (red.) 2001. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego. Dorobek i opinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Barczak A.S. 1995. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego: spojrzenie ekonometryka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 706: 35-39.

Brousseau E. 2017. A new approach to contracting and implications for relationships among levels of government. EC-OECD Seminar Series on Designing better economic development policies for regions and cities. OECD, European Commission.

Charbit C., Romano O. 2017. Governing together: An international review of contracts across levels of government for regional development. OECD Regional Development Working Papers, 2017/04, OECD.

Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań.

Churski P. 2018. Regional Contracts in the Polish Development Policy. Queastiones Geographicae, 37(2): 93-108.

Gløersen E., Michelet J. 2014. Experiences and concepts on vertical and horizontal coordination for regional development policy. Input Paper 4, Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Berno.

Mikołajczyk A., Matczak R., Sobolew M. 2009. Zasady zawierania i konstrukcja kontraktu wojewódzkiego w Polsce od 2010 r. [W:] Koncepcja nowej polityki regionalne. Ekspertyzy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, s. 231-242.

Noworól A. 2017. Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami terytorialnymi. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 174: 86-93.

Noworól A., Noworól K. 2018. Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184: 20-28.

Obrębalski M. 2015. Kontrakt terytorialny jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 393: 142-153.

OECD. 2007. Linking Regions and Central Governments: Contracts for Regional Development. Paryż.

Akty prawa

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668).

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379).

Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania polityki rozwoju (Dz.U. z 2000 r., nr 48, poz. 550).

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1206). Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r., nr 227,

poz. 1658).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, 2020, z 2020 r., poz. 1378, 2327).

Dokumenty strategiczno-programowe

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2010. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Warszawa.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 2019. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Warszawa.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 2020. Programowanie perspektywy finansowej 2014- 2020. Umowa partnerstwa. Warszawa.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Styczeń 2021. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Warszawa.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Listopad 2021. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju. 2017. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 roku). Warszawa.

Materiały źródłowe

Aneks nr 1 do kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego z dnia 3.08.2015 r. Aneks nr 2 do kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego z dnia 30.05.2017 r.

Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2019 roku. 2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.

Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2020 roku. 2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.

Kontrakt terytorialny dla województwa małopolskiego z dnia 13.11.2014 r.