Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r.

Main Article Content

Jeremiasz Salamon

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych instrumentów kontraktowania rozwoju opisanych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mianowicie: kontraktu programowego, kontraktu sektorowego oraz porozumienia terytorialnego. Ich wprowadzenie w 2020 r. do instrumentarium polskiej polityki regionalnej, stanowi kolejny krok prowadzący do wzmocnienia jej terytorialnego wymiaru. Rozważania na temat trzech nowych instrumentów poprzedzone zostały prezentacją dotychczasowych doświadczeń Polski związanych z kontraktowaniem rozwoju. Dzięki temu możliwe było zilustrowanie sposobu, w jaki w ramach polskiej polityki regionalnej doskonalono krajowe podejście w tym zakresie starając się w kolejnych edycjach kontraktów niwelować słabości zidentyfikowane w trakcie wdrażania ich wcześniejszych odsłon.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Salamon, J. (2022). Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 51-72. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.05
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Barański M. (red.) 2001. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego. Dorobek i opinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 2. Barczak A.S. 1995. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego: spojrzenie ekonometryka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 706: 35-39.
 3. Brousseau E. 2017. A new approach to contracting and implications for relationships among levels of government. EC-OECD Seminar Series on Designing better economic development policies for regions and cities. OECD, European Commission.
 4. Charbit C., Romano O. 2017. Governing together: An international review of contracts across levels of government for regional development. OECD Regional Development Working Papers, 2017/04, OECD.
 5. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań.
 6. Churski P. 2018. Regional Contracts in the Polish Development Policy. Queastiones Geographicae, 37(2): 93-108.
 7. Gløersen E., Michelet J. 2014. Experiences and concepts on vertical and horizontal coordination for regional development policy. Input Paper 4, Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Berno.
 8. Mikołajczyk A., Matczak R., Sobolew M. 2009. Zasady zawierania i konstrukcja kontraktu wojewódzkiego w Polsce od 2010 r. [W:] Koncepcja nowej polityki regionalne. Ekspertyzy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, s. 231-242.
 9. Noworól A. 2017. Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami terytorialnymi. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 174: 86-93.
 10. Noworól A., Noworól K. 2018. Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184: 20-28.
 11. Obrębalski M. 2015. Kontrakt terytorialny jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 393: 142-153.
 12. OECD. 2007. Linking Regions and Central Governments: Contracts for Regional Development. Paryż.
 13. Akty prawa
 14. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668).
 15. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379).
 16. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania polityki rozwoju (Dz.U. z 2000 r., nr 48, poz. 550).
 17. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378).
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1206). Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r., nr 227,
 19. poz. 1658).
 20. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, 2020, z 2020 r., poz. 1378, 2327).
 21. Dokumenty strategiczno-programowe
 22. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2010. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Warszawa.
 23. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 2019. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Warszawa.
 24. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 2020. Programowanie perspektywy finansowej 2014- 2020. Umowa partnerstwa. Warszawa.
 25. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Styczeń 2021. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Warszawa.
 26. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Listopad 2021. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Warszawa.
 27. Ministerstwo Rozwoju. 2017. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 roku). Warszawa.
 28. Materiały źródłowe
 29. Aneks nr 1 do kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego z dnia 3.08.2015 r. Aneks nr 2 do kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego z dnia 30.05.2017 r.
 30. Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2019 roku. 2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.
 31. Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2020 roku. 2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.
 32. Kontrakt terytorialny dla województwa małopolskiego z dnia 13.11.2014 r.