Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce

Słowa kluczowe

produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
intensywność
rolnictwo
Polska

Jak cytować

Kołodziejczak, A., & Kawińska, M. (2014). Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (26), 107–117. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.08

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w intensywności organizacji rolnictwa po akcesji Polski do UE. Badania wykonano w skali powiatów na podstawie danych z Powszechnych Spisów Rolnych przeprowadzonych w latach 2002 i 2010. O zmianach intensywności organizacji rolnictwa zadecydowały bardziej uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne niż warunki przyrodnicze. Zmiany poziomu intensywności organizacji rolnictwa w badanym okresie pogłębiły proces polaryzacji produkcji roślinnej i zwierzęcej w kraju. Zakres zmian w organizacji intensywności w produkcji rolnej był znaczny, zwłaszcza w zakresie produkcji zwierzęcej.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.08

Bibliografia

Głębocki B. 2005. Produkcja zwierzęca – rozwój i przestrzenne jej rozmieszczenie (Animal production – its development and spatial distribution). [In:] B. Głębocki (ed.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 219–309.

Głębocki B. 2007. Rolnictwo (Agriculture). [In:] H. Rogacki (ed.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 185–271.

Jędryczka (Kacprzak) E. 1998. Intensywność organizacji produkcji roślinnej i kierunki użytkowania gruntów ornych w Polsce w latach 1988–1996 (Intensity of crop production organisation and uses of arable land in Poland in the years 1988–1996). [In:] J.J. Parysek, H. Rogacki (eds), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 91–97.

Kołodziejczak A. 2010. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim (Models of agriculture and spatial differences in the farming systems in Poland). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kopeć B. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960–1980 (Intensity of agricultural production organisation in Polish agriculture over the years 1960–1980). Rocz. Nauk Rolniczych, G 84(1): 7–27.

Kopiński J. 2009. Regionalne zróżnicowanie intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce (Regional differences in the intensity of agricultural production organisation in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB, 15: 37–49.

Krasowicz S., Nieściór E. 2004. Regionalne zróżnicowanie intensywności organizacji produkcji rolnej w Polsce (Regional differences in the intensity of agricultural production organisation in Poland). Acta Agraria et Silvestria, 43 (1): 131–141.

Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego (Economic-organisational conditions of the operation of agricultural holdings engaged in different lines of production in terms of sustainable development). Studia i Raporty IUNG-PIB, 7: 55–76.

Polna M. 2009. Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996–2002 (Intensity of agricultural production organisation in Poland in the years 1996–2002). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12): 157–165.

Uliszak R. 1988. Przemiany w poziomie intensywności rolnictwa Unii Europejskiej w latach 1975–1993 (Changes in the level of the intensity of EU agriculture in the years 1975–1993). Prace Geograficzne, XVII (198): 77–97.