Świadomość i aktywność społeczna w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich
PDF

Słowa kluczowe

krajobraz kulturowy
świadomość krajobrazowa
kształtowanie i ochrona krajobrazu
aktywność społeczna
rozwój obszarów wiejskich

Jak cytować

Szczepańska, M. (2014). Świadomość i aktywność społeczna w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (26), 135–148. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.10

Abstrakt

W 2004 r. Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową, jednak
po 10 latach w polskim prawie nadal brak odrębnych aktów prawnych odnoszących się wyłącznie do krajobrazu. Wydaje się, że brak całościowego i przejrzystego systemu ochrony, norm i standardów projektowych poprawiających jakość współczesnego krajobrazu
kulturowego oraz ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej w zakresie ochrony jego zasobów może przekładać się na niski poziom  świadomości i aktywności społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do specyfiki dziedzictwa kulturowego wsi. Celem artykułu jest określenie poziomu świadomości i aktywności społecznej w dziedzinie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. Przeprowadzono badania ankietowe, którymi objęto mieszkańców wsi na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego. Dokonano również analizy projektów zgłoszonych do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w celu określenia zróżnicowania przestrzennego i kierunków aktywności społecznej w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.10
PDF

Bibliografia

Bartkowski T. 1985. Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu. Czasopismo Geograficzne, LVI(1): 73–79.

Bogdanowski J. 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Ossolineum, Wrocław, Kraków.

Böhm A. 2008. Między mandatem a partycypacją społeczną. [W:] U. Myga-Piątek, K. Pawłowska (red.), Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, PTG, 10: 515–524

.

Chilik P. 2011. Aby na wsi było ładniej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.

Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. 2001. Rzecz o dziedzictwie na wsi. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.

Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 2006 nr 14, poz. 98).

Jałowiecki B. 1996. Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja. [W:] B. Jałowiecki (red.), Oblicza polskich regionów. Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, 17(50): 19–88.

Konopka M. 2001. Każde miejsce opowiada swoją historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim. Fundacja Fundusz Współpracy Program AGROLINIA 2000, Poznań.

Kowalczyk A. 1992. Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego – podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN, Warszawa.

Kwaśniewski K. 1986. Mentalność wielkopolska. [W:] R. Domański, R. Kozarski (red.), Województwo poznańskie. Zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze, PWN, Warszawa–Poznań, s.

–541.

Libura H. 1990. Percepcja przestrzeni miejskiej. Rozwój Regionalny – Rozwój Lokalny – Samorząd Terytorialny, 31. Pietrzak M. 1998. Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania. Bogucki Wydawnictwo

Naukowe, Poznań.

Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych. 2011. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.

Raszeja E. 2002. Procedury i instrumenty kształtowania krajobrazu na obszarach wiejskich Wielkopolski w aspekcie integracji z Unią Europejską. Studioteka Zarysy WAPP, Poznań.

Raszeja E., Wilkaniec A., Mezer E. 2010. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała nr 3454/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów w III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568).

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020. Załącznik do Uchwały nr XXXII/635/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.

Wilczyński R. 2003 Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundusz Współpracy – Program Agro-Info, Poznań.