Wpływ inicjatyw Lokalnych Grup Działania na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim
PDF

Słowa kluczowe

Lokalna Grupa Działania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
LEADER
działanie „Małe projekty”

Jak cytować

Hoffmann, R., & Jefimowicz, H. (2014). Wpływ inicjatyw Lokalnych Grup Działania na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (26), 149–158. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.11

Abstrakt

Sukcesy na obszarach wiejskich są wynikiem budowania silnych kapitałów społecznego i ludzkiego, które są ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Umiejętność oraz zdolność współpracy społeczności lokalnej pozwalają na realizację wielu projektów. Lokalne Grupy Działania poprzez realizację działania „Małe projekty” inicjują aktywizację mieszkańców. Działania te związane są z dbałością o krajobraz i dziedzictwo kulturowe na wsi. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 36 (w tym 31 z siedzibą w Wielkopolsce) Lokalnych Grup Działania.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.11
PDF

Bibliografia

Furmankiewicz M., Królikowska K. 2010. Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Furmankiewicz M., Janc K. 2012. Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym – różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców. [W:] A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II. Studia KPZK PAN, CXL: 231–245.

Kacprzak E. 2011. Rozwój rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w aglomeracji poznańskiej. [W:] E. Kacprzak, B. Maćkiewicz (red.), Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16: 114–122.

Kłodziński M. 2006. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Potok A. 2005. Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i pracy. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 57–66.

Raszeja E., Wilkaniec A., de Mazer E. 2010. Zasoby krajobrazu i dziedzictwa kulturowego wsi na obszarze aglomeracji poznańskiej. [W:] E. Raszeja, A. Wilkaniec, E. de Mazer (red.), Krajobraz

i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 3: 16–44.

Ściański P., Żak M. 2009. Oś IV PROW 2007–2013: Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. MRiRW, Warszawa.

Wasielewski K. 2009. LEADER w Polsce – między ideą a rzeczywistością. [W:] K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Naukowe WSG, Bydgoszcz, s. 135–142.

Wierzbicki Z.T. 1973. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. [W:] Z.T. Wierzbicki (red.), Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Ossolineum, Wrocław, s. 17–73.