Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej a dochody gmin z podatku od nieruchomości
PDF

Słowa kluczowe

podatek rolny
podatek od nieruchomości
wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej
dochody gmin

Jak cytować

Mackiewicz, B., & Motek, P. (2014). Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej a dochody gmin z podatku od nieruchomości. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (28), 69–77. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.06

Abstrakt

W artykule poruszono problem wyłączenia z produkcji rolnej fragmentów działek ewidencyjnych, na których realizowane są inwestycje budowlane. Koszt wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz różnica wysokości stawek podatku rolnego i podatku od nieruchomości powoduje, że bardzo często wyłączenie dotyczy jedynie części działki, natomiast pozostały fragment formalnie nadal jest terenem użytkowanym rolniczo, mimo że właściciel najczęściej nie prowadzi na nim działalności rolnej. Taki stan rzeczy ma istotne konsekwencje dla budżetów gmin. Ponadto utrudnia on znacznie ustalenie faktycznej powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo. Badania wykazały, że w przypadku położonego w gminie Rokietnica obrębu ewidencyjnego Bytkowo blisko 1/3 łącznej powierzchni zabudowanych działek budowlanych w Ewidencji Gruntów i Budynków jest nadal użytkami rolnymi i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.06
PDF

Bibliografia

Bański J. 2005. Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi. Studia Obszarów Wiejskich, 9.

Bielecka E., Całka B. 2012. Analiza procesu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej na terenach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2: 163-173.

Borszowski P. 2011. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz. LexisNexis Polska.

Brzezicki T., Flisz I. 2013. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej - wymiar i egzekucja. Casus Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,

: 39-42.

Etel L., Presnarowicz S., Dudar G. 2008. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Gaudemet PM., Molinier J. 2000. Finanse publiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kacprzak E., Mackiewicz B. 2011. Wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej w powiecie poznańskim w latach 2000-2009. [W:] E. Kacprzak, B. Mackiewicz (red.), Gospodarka rolna w aglomeracji

poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 16, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 61-70.

Kacprzak E., Mackiewicz B. 2013. Farmland conversion and changes in the land-use pattern in the Poznań agglomeration in the years 2000-2009. Questiones Geographicae, 32(4): 91-102.

Kacprzak E., Staszewska S. 2008. Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej miasta Poznania. [W:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum

miejsko-wiejskiego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 127-144.

Kacprzak E., Staszewska S. 2009. Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych strefy podmiejskiej dużych ośrodków miejskich (na przykładzie strefy podmiejskiej miasta

Poznania). [W:] T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51-68.

Kacprzak E., Staszewska S. 2011. Wpływ suburbanizacji na wiejskie struktury osadnicze. Studia Miejskie, 3: 99-112.

Kajdanek K. 2012. Suburbanizacja po polsku. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Kwartnik-Pruc A., Bydłosz J., Parzych P 2011. Analiza procesu przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomosci, 19(4): 169-178.

Maćkiewicz B. 2007. Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995-2000. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Maćkiewicz B. 2011. Sprzedaż gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 2000-2009. [W:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14: 91-103.

Lisowski A., Grochowski M. 2007. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje.

Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Owsiak S. 2005. Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Wójcik M. 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.