Aktywność i skuteczność beneficjentów w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez Lokalną Grupę Działania w Polsce na przykładzie Stowarzyszenia LGD Puszcza Notecka1
PDF

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Strategia Rozwoju
fundusze europejskie

Jak cytować

Wojciechowski, J. (2014). Aktywność i skuteczność beneficjentów w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez Lokalną Grupę Działania w Polsce na przykładzie Stowarzyszenia LGD Puszcza Notecka1. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (28), 99–114. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.09

Abstrakt

Celem pracy jest analiza aktywności i skuteczności beneficjentów końcowych w realizacji działań, podejmowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka. Stowarzyszenie to funkcjonuje w ramach osi priorytetowej 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjenci końcowi są natomiast podmiotami, uzyskującymi dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia. W artykule przeprowadzono analizę zmienności aktywności i skuteczności w układzie konkursów, ogłaszanych przez Stowarzyszenie w latach 2009-2014. Analiza obejmuje również ocenę zróżnicowania przestrzennego omawianych zjawisk w układzie gmin członkowskich Stowarzyszenia. Uzyskane wyniki odnosi się do zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zróżnicowania jakości kapitału ludzkiego i kapitału społecznego badanych gmin. W artykule wskazano również na problemy i sukcesy związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.09
PDF

Bibliografia

Bajek P., Chmielewska-Gill W., Giejbowicz E., Jaworowska A., Poślednik A., Wołek T. 2007. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.

Churski P 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Churski P, Perdał R., Borowczak A. 2014. Zróżnicowania rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności - wyzwania krajowej polityki rozwoju. [W:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy. Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, VII. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 279-316.

EU Budget 2013. Financial Report. 2014. Unia Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.

Gierulska J., Augustynowicz M. 2009. Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Katalog LGD - Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich. 2012. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Kostrubiec B. 1965. Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. [W:] Z badań nad strukturą przestrzenną Gospodarki Narodowej Polski. Biuletyn KPZK PAN, 35: 28-49.

Kostrubiec B. 1982. Taksonomia numeryczna w badaniach geograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. 2013. Wersja ujednolicona po zmianach z dnia 12.11.2013 r. Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Międzychód.

Peters R. (red) 2012. Przegląd Obszarów Wiejskich UE, 11, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Materiał informacyjny. 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Pro-Grant S.C. 2013. Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Międzychód.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 nr 103, poz. 659).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. nr 138, poz. 868).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005 z późn. zm.. Tekst jednolity z 2011 r.).

Stankiewicz D. 2011. Wspólna polityka rolna. [W:] G. Gołębiowski (red.), Przewodnik poselski. Polityki unijne. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, s. 7-23.

Swyngedouw E. 1983. Regionaal ongelijke structuren in Vlaanderen: een theoretische en empirische benadering. [W:] L. Albrechts (red.), Regionale ontwikkeling: raakvlak tussen ruimtelijke en economische planning. Uitgeverij Acco, Leuven, s. 101-174.

Tomczak Ł. 2009. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. nr 64, poz. 427 z późn. zm.. Tekst jednolity z 2013 r.).

Portal internetowy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - województwo wielkopolskie (http://wielkopolskie.ksow.pl/; dostęp: 25.04.2014).

Portal internetowy Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka (http://www.puszczanotecka.org/; dostęp: 4.11.2014).