Aktywność i skuteczność gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 na realizację zadań własnych samorządu lokalnego1
PDF

Słowa kluczowe

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
fundusze strukturalne
zadania gmin
powiat koniński

Jak cytować

Górniak, S. (2014). Aktywność i skuteczność gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 na realizację zadań własnych samorządu lokalnego1. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (28), 115–129. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.10

Abstrakt

Integracja Polski z Unią Europejską stworzyła dla samorządów gminnych niepowtarzalną szansę na uzupełnienie braków występujących w budżetach lokalnych. Możliwości i korzyści płynące z wykorzystania środków europejskich na realizację wielu kosztownych przedsięwzięć spowodowały wzrost zainteresowania gmin ich pozyskaniem. Celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania aktywności i skuteczności gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Analiza uwzględnia lata 2007-2013 i obejmuje swym zakresem 14 gmin powiatu konińskiego. Przeprowadzono ją w odniesieniu do zadań własnych gmin, co pozwoliło zidentyfikować główne kierunki wsparcia udzielonego gminom z tego programu operacyjnego.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.10
PDF

Bibliografia

Churski P 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Churski P. 2014. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] P Churski, TStryjakiewicz (red.), Poznań - próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 25-44.

Jastrzębska M. 2012. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Kuchleweski T., Tołoczko A., Sadowska M., Sadowski T 2007. Fundusze Pomocowe UE. Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013. Provent Investment, Kleosin-Ignatki.

Leoński Z. 2002. Samorząd terytorialny w RP. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Misterek W. 2008. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Diffin, Warszawa.

Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Niewiadomski Z. (red.), Siemiński W., Sosnowski P, Tetera M. 2001. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.

Sztorc E., Świstak M., Tkaczyński J.W. 2011. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).