Zróżnicowanie stopnia wykorzystania środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w realizacji zadań własnych gmin powiatu żnińskiego w latach 2004-20131
PDF

Słowa kluczowe

polityka regionalna
fundusze strukturalne
Fundusz Spójności
zadania własne
samorząd gminny

Jak cytować

Siarka, B. (2014). Zróżnicowanie stopnia wykorzystania środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w realizacji zadań własnych gmin powiatu żnińskiego w latach 2004-20131. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (28), 131–147. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.11

Abstrakt

Proces integracji z Unią Europejską umożliwił Polsce wkroczenie na nową ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego, a najważniejszym czynnikiem warunkującym ten rozwój stały się fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności. Niniejszy artykuł ma na celu określenie, w jakim stopniu gminy powiatu żnińskiego, stanowiące obszar badań, skorzystały ze środków europejskich w realizacji zadań własnych. Analiza obejmuje dwie perspektywy finansowe unijnej polityki regionalnej - 2004-2006 oraz 2007-2013 - a ponieważ drugi okres programowania z udziałem Polski niebawem zostanie zakończony, artykuł ten stanowi doskonałą sposobność do podsumowania dotychczasowych rezultatów gmin powiatu żnińskiego w zakresie korzystania ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.11
PDF

Bibliografia

Borodo A. 2012. Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. LexisNexis, Warszawa.

Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Churski P. 2014. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] P. Churski, T Stryjakiewicz (red.), Poznań - próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 25-44.

Izdebski H. 2011. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. LexisNexis, Warszawa.

Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Ładysz J. 2008. Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Niewiadomski Z. 1998. Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego. [W:] Z. Niewiadomski, A. Piekara (red.), Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne.Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s. 293-330.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 210, 31.7.2006, wersja skonsolidowana).

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wersja nr 5. Toruń, styczeń 2010 (załącznik do uchwały nr 2/8/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r.).

Tetera M. 2001. Zadania samorządu terytorialnego oraz materialne podstawy i prawne formy realizacji. [W:] Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, s. 53-88.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.).