Zastosowanie miary entropii do badania zmian w zróżnicowaniu regionalnym Polski
PDF

Słowa kluczowe

entropijna miara nierówności
algorytm dekompozycji nierówności regionalnych
zmiany w nierównościach
Polska

Jak cytować

Czyż, T., & Hauke, J. (2015). Zastosowanie miary entropii do badania zmian w zróżnicowaniu regionalnym Polski. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 17–30. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8117

Abstrakt

W artykule przedstawiono zastosowanie entropijnej statystyki Shannona i algorytmu opracowanego przez Semple’a i Gauthier w badaniu zmian w zróżnicowaniu
regionalnym Polski. Dokonano oceny wartości poznawczej tej metody ze względu na możliwość analizy relacji między nierównościami między- i wewnątrzregionalnymi.

PDF

Bibliografia

Batty M. 2010. Space, scale, and scaling in entropy maximizing. Geographical Analysis, 42: 395–421.

Blakely E.J., Bradshaw T.K. 2002. Planning local economic development. Theory and practice. Sage Publication, Thousand Oaks.

Czyż T. 2002. Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 2–3: 5–14.

Czyż T. 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym. Przegląd Geograficzny, 84, 2: 219–236.

Czyż T., Hauke J. 2015. Spatial entropy in regional analysis. Quaestiones Geographicae, 34(4): 30–47.

De la Fuente A. 2002. On the sources of convergence: a close look at the Spanish regions. European Economic Review, 46(3): 569–599.

Domański R. 2012. Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu, Poznań.

European Commision EU 2014. Investment for jobs and growth. Promoting development and good governance in EU regions and cities. Six report on economic, social and territorial cohesion. Region

and Urban Commission, Brussels.

Ezcurra R. 2007. In income inequality harmful for regional growth? Evidence from the European Union,. Urban Studies, 44, 10: 1953–1971.

Gauthier H.L., Semple R.K. 1974. Trends in regional inequalities in the Brazilian economy 1947–1966. [W:] R.S. Thoman (red.), Methodology and case studies. Vol. I. Proceedings of the Commission

on Regional Aspects of Development of the IGU. Hayword, California, USA, s. 249–266.

Kudrycka I. 2014. Analiza konwergencji rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2001–2012. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6: 51–66.

Semple R.K., Gauthier H.L. 1972. Spatial-temporal trends in income inequalities in Brasil. Geographical

Analysis, 2: 189–179.

Shannon C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27: 379–423, 623–656.

Shannon E., Weaver W. 1949. The mathematical theory of communication, University of Illinois Press, Urbana, Illinois.

Szlachta J. 2013. Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce – poziom województw. KPZK PAN, Studia, CLV, Warszawa.

Werner P., Korcelli P., Kozubek E. 2014. Population potential as a modulator of land use changes in Poland’s metropolitan areas. Quaestiones Geographicae, 33(2): 37–50.

Wędrowska E. 2010. Wykorzystanie entropii Shannona i jej uogólnień do badania rozkładu prawdopodobieństwa

zmiennej losowej dyskretnej. Przegląd Statystyczny, LVII, 4: 39–53.

Wędrowska E. 2012. Miary entropii i dywergencji w analizie struktur. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Wilson A.G. 1967, A statistical theory of spatial distribution models. Transport Research, 1: 253–269.

Wilson A.G. 1970. Entropy in urban and regional modelling. Pion Press, London.

Wilson A.G. 2010. Entropy in urban and regional modeling: retrospect and prospect. Geographical Analysis, 42: 364–394.