Sektor usług i jego zmiany w Polsce i innych krajach UE w latach 1995–2012
PDF

Słowa kluczowe

rozwój
sektor usług
usługi dla biznesu
usługi oparte na wiedzy

Jak cytować

Dominiak, J., & Hauke, J. (2017). Sektor usług i jego zmiany w Polsce i innych krajach UE w latach 1995–2012. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 31–43. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8502

Abstrakt

Dynamicznemu rozwojowi usług, jaki następuje w Polsce od początku lat 90. XX w., towarzyszą przemiany związane ze strukturą sektora usług. Analiza zmian zachodzących w gospodarce prowadzi do wniosku, że coraz większego znaczenia w sektorze usług nabierają usługi wyspecjalizowane, zatrudniające pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wśród nich usługi o wysokim nasyceniu wiedzą oraz grupa usług dla producentów i dla biznesu. Celem pracy jest prezentacja przemian zachodzących w sektorze usług w Polsce na tle innych państw Europy. Analiza zmian strukturalnych zostanie przeprowadzona w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (NACE), na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Eurostat.
PDF

Bibliografia

Bell D. 1974. The Coming of Post-Industrial Society. Harper Colophon Books, New York.

Clark C. 1940. The Conditions of Economic Progress. Macmillan, London.

Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. 2005. Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Fourastié J. 1969. Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts. Bund Verlag, Köln.

Hertog den P. 2000. Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International Journal of Innovation Management, 4(4): 491–528.

Kabaj M. 1972. Elementy pełnego racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej. KIW, Warszawa

Katouzian M.A. 1970. The Development of the Service Sector: A New Approach. Oxford Economic Papers, 22: 362–382

Kłosowski F. 2006. Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji – przykład konurbacji katowickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kwiatkowski E. 1980. Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny. PWN, Warszawa.

Menz L. 1965. Der tertiäre Sektor. Der Dienstleistungsbereich in den modernen Volks-wirtschaften. Polygraphischer, Zurich.

Miles I. 2005. Knowledge-intensive business services: prospects and policies. Foresight, 7(6): 39–63.

Miles I. 2008. Knowledge services. [W:] G. Hearn, D. Rooney (red.), Knowledge policy. Challenges for the 21st Century, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.

Muller E., Doloreux D. 2007. The key dimensions of knowledge intensive business services (KIBS) analysis: a decade of evolution. Working Papers Firms and Region 1.

Nowosielska E. 1994. Sfera usług w badaniach geograficznych: główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze. Zeszyty IGiPZ PAN, 22.

Rogoziński K. 1993. Usługi rynkowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Strambach S. 2008. Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) as drivers of multilevel knowledge dynamics. International Journal of Services Technology and Management, 10: 152–174.

Węgrzyn G. 2013. Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy. Oeconomia Copernicana, 1.

Services sector and its changes in Poland and other EU countries in the period of 1995–2012.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.