Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia polityki miejskiej w Polsce w latach 2004–2015
PDF

Słowa kluczowe

polityka miejska
krajowa polityka miejska
polskie miasta

Jak cytować

Górniak, S. (2016). Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia polityki miejskiej w Polsce w latach 2004–2015. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 37–55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8633

Abstrakt

Polityka miejska odgrywa istotną rolę w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast, a także regionów i kraju. Sposób jej prowadzenia uzależniony jest jednak od występujących w danym miejscu i czasie uwarunkowań, w tym uwarunkowań organizacyjno-prawnych, które wyznaczają ramy jej funkcjonowania. Celem pracy jest identyfikacja uwarunkowań organizacyjno-prawnych prowadzenia polityki miejskiej w Polsce. Analiza uwzględnia zapisy najważniejszych aktów prawnych i dokumentów strategiczno-operacyjnych funkcjonujących w latach 2004–2015 na poziomie unijnym i krajowym, mających znaczenie dla prowadzenia polityki miejskiej w Polsce.
PDF

Bibliografia

Blackman T. 1995. Urban Policy in Practise. Routledge, London.

Cochrane A. 2007. Understanding urban policy: a critical approach. Blackwell Publishing.

Harding A. 2007. Globalization, spatial economic change and urban policy. [W:] What policies for globalizing cities? Rethinking the urban policy Agenda. OECD Club de Madrid, Madrid, s. 44–73.

Hausner J. 2008. Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kaczmarek T. 2013. Krajowa polityka miejska i jej implementacja na poziomie regionu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24: 25–45.

Le Galès P. 2007. Governing globalizing cities, reshaping urban policies. [W:] What policies for globalizing cities? Rethinking the urban policy Agenda. OECD Club de Madrid, Madrid, s. 208–247.

Majer A. 2007. Polityka miejska – nowy obszar badań socjologii miasta. [W:] A. Majer (red.), Socjologia miasta – nowe dziedziny badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–19.

Markowski T. 1999. Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wolman H., Goldsmith M. 1992. Urban Politics & Policy. Basil Blackwell, London.

Dokumenty i akty prawne

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów. Przyjęta na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego 19 maja 2011 r. w Gödöllő na Węgrzech.

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej w kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów. Zaakceptowana na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24–25 maja 2007 r.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. KOM (2010) 2020 z 3.03.2010, Bruksela.

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24–25 maja 2007 r.

Komunikat na wiosenny Szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM (2005) z 2.2.2005, Bruksela.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011,Warszawa.

Krajowa Polityka Miejska 2023. Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, październik 2015, Warszawa.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001–2006.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad 2006, Warszawa.

Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., styczeń 2003, Warszawa.

Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Europejska Rada Urbanistów, listopad 2003, Lizbona.

Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Komisja Europejska, grudzień 2003, Bruksela–Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L. 210 z 31.7.2006).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych.

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007–2013. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Bruksela–Luksemburg (Dz. Urz. UE L291 z 21.10.2006).

Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Ministerstwo Rozwoju, grudzień 2015, Warszawa.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).

Wspólne Ramy Strategiczne. Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014–2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dokument roboczy służb Komisji, marzec 2012, Bruksela.