Interwencja środowiskowa polityki spójności w Polsce – merytoryczne ukierunkowanie i regionalne zróżnicowanie

Main Article Content

Tomasz Herodowicz

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja kierunków interwencji środowiskowej w ramach polityki spójności oraz określenie regionalnego zróżnicowania tej interwencji. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2007–2015, a zakres przestrzenny 16 województw. Postępowanie badawcze składa się z dwóch etapów. W pierwszym określa się główne kierunki interwencji środowiskowej polityki spójności w Polsce na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów programowych. W drugim etapie identyfikuje się strukturę interwencji środowiskowej oraz jej regionalne zróżnicowanie za pomocą wskaźników struktury oraz wskaźnika ilorazu lokalizacji. Ostatnią część artykułu stanowi podsumowanie wyników, w którym zawarto m.in. rekomendacje odnoszące się do sposobu programowania oraz ukierunkowania wykorzystania środowiskowej interwencji polityki spójności w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herodowicz, T. (2016). Interwencja środowiskowa polityki spójności w Polsce – merytoryczne ukierunkowanie i regionalne zróżnicowanie. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 95-116. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8636
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Antonowicz P. 2014. Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiębiorstw w gospodarce. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 12, 3/1: 53–63.
 2. Chen F., Kusaka H, Bornstein R., Ching J., Grimmond C.S.B., Grossman-Clarke S., Loridan T., Manning K.W., Martilli A., Miao S., Sailor D., Salamanca F.P., Taha H., Tewari M., Wang X., Wyszogrodzki A.A., Zhang C. 2011. The integrated WRF/urban model ling system: development, evaluation and applications to urban environment al problems. International Journal of Climatology, 31: 273–288.
 3. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 4. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2012. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dolata M., Borowczak A. 2014. Distribution of economic growth and stagnation areas in Poland 2000–2010. [W:] P. Churski (red.), The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 29–42.
 6. Dunlap R.E., Jorgenson A.K. 2012. Environmental Problems. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization, John Wiley & Sons, New York.
 7. Gwosdz K., Ciechowski M., Micek G. 2010. Funkcje i baza ekonomiczna ośrodków miejskich, w tym stopień jej dywersyfikacji. [W:] B. Domański, A. Noworól (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim. Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 122–144.
 8. Herodowicz T. 2014. Influence of cohesion policy on the implementation of the environmental objectives of the Europe 2020 Strategy illustrated by the case of Poznań. [W:] P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań – an attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 53–64.
 9. Janik S., Krawczyk Z. 1987. Ochrona środowiska naturalnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 10. Janikowski R. 2007. Sustensologia, a zrównoważony rozwój. [W:] B. Poskrobko, G. Dobrzański (red.), Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 49–56.
 11. Kenig-Witkowska M.M. 2005. Prawo środowiska Unii Europejskiej. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 12. Legutko-Kobus P. 2011. Uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce regionalnej i lokalnej – czynnik czy bariera rozwoju. [W:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce – czynniki i bariery. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 179–195.
 13. Lubuski Regionalny Program Operacyjny. 2011. Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 14. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013. 2012. Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków.
 15. Mazur-Wierzbicka E. 2012. Problematyka ochrony środowiska w prawie wspólnotowym. [W:] B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski (red.), Polityka spójności Unii Europejskiej – doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014–2020. T. 1. Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 15–30.
 16. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W. 1972. The limits to growth, a report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind. Universe Books, New York.
 17. Mierzejewska L. 2004. Przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonego miast. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Mierzejewska L. 2009. Rozwój zrównoważony miasta. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 19. Minorski J. 1977. Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna. Arkady, Warszawa.
 20. Pajda R. 1998. Uwarunkowania wdrażania ekorozwoju w układzie lokalnym. [W:] B. Poskrobko (red.), Sterowanie ekorozwojem. T. II. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 21. Parysek J.J. 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 22. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 23. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. 2014. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 24. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. 2007. Wersja przekazana do akceptacji Komisji Europejskiej, Wrocław.
 25. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. 2011. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.
 26. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. 2013. Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin.
 27. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. 2011. Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
 28. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013. 2011. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 29. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013. 2009. Zarząd Województwa Opolskiego, Opole.
 30. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. 2012. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 31. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013. 2013. Zarząd Województwa Podlaskiego, Białystok.
 32. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. 2011. Zarząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 33. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 2011. Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 34. Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. 2015. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 35. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. 2008. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 36. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013. 2012. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 37. Revell K. 2013. Promoting sustainability and pro-environmental behaviour through local government programmes: examples from London, UK. Journal of Integrative Environmental Sciences, 10, 3–4: 199–218.
 38. Rogall H. 2009. Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische theorie und praxis einer nachhaltigen entwicklung. Metropolis, Marburg.
 39. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 40. Runc J. 1998. Ochrona środowiska a konflikty społeczne. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 41. Ryszawska B. 2013. Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 42. Thierstein A., Walfer M. 1997. Sustainable regional development: the squaring of the circle or a gimmick? Enterpreneuership and Regional Development, 9, 2: 159–173.
 43. Trzepacz P. 2012a. Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego. [W:] P. Trzepacz (red.), Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 11–35.
 44. Trzepacz P. 2012b. Zasady i mierniki rozwoju zrównoważonego. [W:] P. Trzepacz (red.), Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 37–54.
 45. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013. 2011. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 46. Zegar J.S. 2007. Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.