Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

rozwój społeczno-gospodarczy
zróżnicowanie rozwoju
fundusze strukturalne
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Jak cytować

Nowak, A. (2016). Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 117–137. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8637

Abstrakt

Stymulowanie procesu wyrównywania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego między regionami stanowi jedno z podstawowych założeń unijnej polityki spójności. W literaturze podkreśla się, że rozwój infrastrukturalny oraz odpowiedni stan środowiska przyrodniczego należą do głównych czynników rozwojowych. Artykuł zawiera analizę zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2007–2013, przeprowadzoną w układzie podregionów, oraz struktury ilościowej i wartościowej zrealizowanych projektów przy wsparciu funduszy unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podstawowym celem pracy jest określenie wpływu środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w układzie podregionów w latach 2007–2013.
PDF

Bibliografia

Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Perdał R., Konecka-Szydłowska B. 2012. Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym i subregionalnym. Raport II. Wyniki projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki NN 306 79 19 40: Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Zakład Analizy Regionalnej, IGSEiGP UAM, Poznań.

Churski P. 2014. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce – próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań – próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 25–44.

Czyż T. 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84, 2: 219–236.

Dudzik K., Głowacki J. 2010. Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11, 1: 37–60.

Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 36, 2: 5–27.

Gorzelak G. (red.) 2010. Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa.

Kaczor T., Socha R. 2008. Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.

Malec E. 1980. Wybrane zagadnienia analizy regresji. [W:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 7–14.

Norcliffe G.B. 1986. Statystyka dla geografów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Nowak E. 1999. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Nowosielska E. 1977. Analiza regresji w badaniach geograficznych. [W:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 16–45.

Parysek J.J., Wojtasiewicz L. 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Smętkowski M., Wójcki P. 2009. Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia Regionalne i Lokalne, 38, 4: 39–66.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.