Zastosowanie testu Kołmogorowa-Smirnowa do badania zgodności rozkładów dochodu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

dochód rozporządzalny na osobę
rozkład
test Kołmogorowa-Smirnowa

Jak cytować

Turczak, A. (2016). Zastosowanie testu Kołmogorowa-Smirnowa do badania zgodności rozkładów dochodu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 139–156. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8638

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rozkład dochodu rozporządzalnego na osobę dla mieszkańców polskich miast jest taki sam jak dla mieszkańców polskich wsi, a jeżeli nie, to jakie są występujące w tym względzie różnice. Do weryfikacji odpowiednich hipotez statystycznych posłużył test Kołmogorowa-Smirnowa. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla piętnastu kolejnych lat. Wyniki badań wskazują, że średni dochód rozporządzalny na osobę jest znacznie większy w miastach niż na wsiach i właśnie różnice w zakresie tendencji centralnej są główną przyczyną faktu, że rozpatrywanych rozkładów nie można uznać za identyczne. Można natomiast przyjąć, że zróżnicowanie dochodu na polskich wsiach i w polskich miastach jest podobne, a asymetria tych rozkładów jest prawie identyczna.
PDF

Bibliografia

Allison P.D. 1978. Measures of inequality. American Sociological Review, 43. USA.

Bal I., 2012. Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 28. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Bartak J. 2014. Uwarunkowania redukcji nierówności dochodowych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Bellù L.G., Liberati P. 2006a. Policy impacts on inequality: decomposition of income inequality by subgroups. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, Włochy.

Bellù L.G., Liberati P. 2006b. Policy impacts on inequality: inequality and axioms for its measurement. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, Włochy.

Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Domański H., Karpiński Z., Pokropek A., Przybysz D., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Trzciński R. 2012. Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Hao L., Naiman D.Q. 2010. Assessing inequality. SAGE Publications.

Jóźwiak J., Podgórski J. 2012. Statystyka od podstaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kołodko G. 2014. Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. 2007. Statystyka. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (M.P. z 2011 nr 36, poz. 423).

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. 2003. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Leszczyńska M. 2014. Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 37. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Pliszka T. 2004. Skutki nierówności społecznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Polski J. 2015. Spójność terytorialna jako podstawa polityki regionalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392.

Shorrocks A.F. 1980. The class of additively decomposable inequality measures. Econometrica 48, 3.

Słaby T. 1990. Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, 6.

Słaby T. 2007. Poziom i jakość życia. [W:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ulman P., Wałęga A. 2006. Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 4.

Umiński P. 2013. Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha – wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 383).

Wołoszyn A., Głowacka-Wołoszyn R. 2015. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 395.

Woźniak W. 2012. Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wójcik-Żołądek M. 2013. Nierówności społeczne w Polsce. INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze, 20(157). Biuro Analiz Sejmowych.