Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego
PDF

Słowa kluczowe

rozwój ukierunkowany terytorialnie
zintegrowane inwestycje terytorialne
region
obszar funkcjonalny
miejskie centra rozwoju regionalnego

Jak cytować

Szafranek, E. (2015). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 81–94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8642

Abstrakt

Podejście terytorialne w polityce regionalnej umożliwia zastosowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do pobudzania rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. Zakłada finansowanie zadań z zakresu ZIT środkami z RPO. Tym samym miasta i ich obszary funkcjonalne podlegają szczególnemu wsparciu, a ich regionalne znaczenie może wzrosnąć. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu ZIT na wzmocnienie 
potencjału i roli w rozwoju województw tych miast, które stanowią centra obszarów
funkcjonalnych. W badaniach wykorzystano analizę zróżnicowania wielkości i struktury
środków finansowych przeznaczonych w RPO na zadania z zakresu ZIT dla miejskich
obszarów funkcjonalnych. Wyniki badań wskazują, że realizacja ZIT w miastach i na obszarach funkcjonalnych poprawia możliwości dynamizowania ich rozwoju i kształtowania silnych centrów rozwoju regionalnego.

PDF

Bibliografia

Aktualizacja strategii rozwoju województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych. Przewodnik 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Barca F. 2009. An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations (tłum. Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście terytorialne w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej, kwiecień 2009).

Bronsztejn S. 1974. Ekonomika i planowanie regionu. Materiały do nauczania. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Davoudi S., Evans N., Governa F., Santangelo M. 2008. Territorial Governance in the Making. Approaches, Methodologies, Practices. Boletín de la A.G.E., 46.

Domański R. 1993. Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa.

Fundusze UE 2014–2020. 2014. Beck InfoBiznes, Warszawa.

Haseki M. 2011. Regional Development with Cooperative Marketing Strategy: A Case of Cukurova Region, Turkey. International Journal of Business and Management, 6, 6.

Huebner D. 2009. Reflection Paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, Marianske Lazne, 22–24 April 2009.

Isard W. 1965. Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach. PWN, Warszawa.

Klasik A. 1974. Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. PWE, Warszawa.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. MRR, Warszawa.

Krajowa Polityka Miejska 2014 (projekt, wersja I). MIiR, Warszawa, marzec.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 2010. MRR, Warszawa.

Kuciński K. 1994. Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. SGH, Warszawa.

Markowski T., 2011. Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Warszawa.

Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Umowa Partnerstwa – projekt. 2013. MRR, 7 czerwca.

Ratusznik I. 2013. Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Ekspertyza. Wrocław, styczeń.

Słodowa-Hełpa M. 2014. Dokąd zmierzamy – odnowa czy od nowa...? Nadzieje, obawy i dylematy związane z instytucjonalnym stymulowaniem zintegrowanego rozwoju w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37(1).

Strategie ponadregionalne – wymiar terytorialny polityki rozwoju. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 5.

Szlachta J., Zaucha J. 2014. Wzmacnianie terytorialnego wymiaru polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020. [W:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Miasta – metropolie – regiony. Nowe orientacje rozwojowe WUE w Katowicach, Katowice, s. 29–54.

Umowa Partnerstwa. Dokument przyjęty przez Komisję Europejską 23.05.2014.

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 2013. MRR, Warszawa, lipiec.

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w okresie programowania 2014–2020. 2013. Posiedzenie Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, Gdańsk, 17 kwietnia.

Żuber P. 2011. Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych. [W:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Studia KPZK PAN, 134. Warszawa.

Integrated Territorial Investments as

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.