Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Bartosz Wojtyra

Abstrakt

Celem badań jest określenie wpływu renty położenia na lokalizowanie stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. W pracy podjęto próbę ustalenia, czym jest renta położenia. Ponadto zidentyfikowano, zanalizowano i oceniono wagę pozaprzyrodniczych czynników lokalizacyjnych składających się na rentę położenia obszarów wskazanych jako zorganizowane centra rozwoju działalności gospodarczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtyra, B. (2015). Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 123-135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8645
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Duczkowska-Małysz K. 1998. Rolnictwo–wieś–państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Godlewska H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 4. Heffner K. 2002. Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. [W:] M. Kłodziński (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Kłodziński M. 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 6. Kopczewska K. 2008. Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. CeDeWu, Warszawa.
 7. Kostrowicki J. 1976. Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny, 48(4): 601–611.
 8. Ossowska L. 2012. Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 9. Ossowska L., Poczta W. 2009. Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 10. Poczta J. 2012. Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 701, Ekonomiczne Problemy Usług, 84: 301–315.
 11. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Stanienda J. 2011. Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1(17): 255–265.
 13. Szczurowska M., Podawca K., Gworek B. 2005. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich szansą dla wsi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 28: 49–59.
 14. Wieloński A. 2004. Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Wojtyra B. 2014. Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionaln, 28: 25–35.
 16. Woś A. 1998. Renta ekonomiczna. [W:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 17. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 2010.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 1997 r., nr 46, poz. 289 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282).