Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Analiza rozmieszczenia elektrowni biogazowych, biomasowych i elektrowni realizujących technologię współspalania
PDF

Słowa kluczowe

odnawialne źródła energii
Wielkopolska
technologia współspalania
biogaz
biomasa

Jak cytować

Woźniak, E. (2015). Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Analiza rozmieszczenia elektrowni biogazowych, biomasowych i elektrowni realizujących technologię współspalania. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 137–147. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8646

Abstrakt

Obecnie ważną kwestią polityki energetycznej kraju jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Polityka Polski w zakresie energii odnawialnej oparta jest na zasadach określonych przez Unię Europejską (UE). Jednym z obowiązków wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego jest osiągnięcie 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2020 r. Struktura produkcji energii w Polsce oparta jest na paliwach konwencjonalnych, jednakże widoczny jest wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem artykułu jest analiza rozmieszczenia przestrzennego trzech typów bioelektrowni, występujących w Wielkopolsce. Są to elektrownie biomasowe, biogazowe oraz elektrownie realizujące technologię współspalania. W pracy przedstawiono także strukturę odnawialnych źródeł energii (OZE) w regionie w oparciu o liczbę instalacji oraz ich moc. Elementem artykułu jest określenie roli OZE w dokumentach strategicznych Wielkopolski.
PDF

Bibliografia

Biogazownie – korzyść czy zagrożenie (http://www.biogazownie.fwie.pl/; dostęp: 10.07.2015).

Biogaz rolniczy i wykorzystanie. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (http://www.mae.com.pl/files/poradnik_biogazowy_mae.pdf; dostęp: 20.11.2015).

Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A. 2003. Energia odnawialna – możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. Wyd. PTiR, s. 256.

Energetyka odnawialna w Wielkopolsce. Uwarunkowania rozwoju. 2010. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/oze/oze.html; dostęp: 1.07.2015).

Energia Max. Portal: energia, gospodarka, OZE. www.energiamax.pl; dostęp: 22.011.2015).

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat; dostęp: 1.07.2015).

Olkuski T. 2014. Największe od względem udziału zagraniczne grupy kapitałowe obecne na polskim rynku energii elektrycznej. Polityka Energetyczna, 17: 205–216.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (http://www.wbpp.poznan.pl/plan/tekstplan.pdf; dostęp: 1.07.2015).

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf; dostęp: 01.06.2015).

Powiat międzychodzki www.powiat–miedzychodzki.pl; dostęp: 1.06.2015).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000472; dostęp: 20.11.2015).

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. https://www.umww.pl/attachments/article/11584/Zaktualizowana%20Strategia%20Rozwoju%20Wojew%C3%B3dztwa%20Wielkopolskiego%20do%202020%20roku.pdf; dostęp: 1.06.2015).

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012–2020 http://waze.pl/documents/dopobrania/Strategia_EE_i_OZE_w_Wielkopolsce.pdf; dostęp: 1.06.2015).

Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu http://poznan.wios.gov.pl/; dostęp: 1.08.2015).

Urząd Regulacji Energetyki (http://www.ure.gov.pl/; dostęp: 11.06.2015).

Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2015 r., poz. 478 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478; dostęp: 1.06.2015).

Ustawa z dn. 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. z 2014 r., poz. 457 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000457; dostęp: 1.06.2015).