Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej w 2011 r.
PDF

Słowa kluczowe

dojazdy do pracy
aglomeracja poznańska
migracje wahadłowe
NSP 2011

Jak cytować

Bul, R. (2015). Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej w 2011 r. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 149–172. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8647

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja skali i kierunków dojazdów do pracy na obszarze aglomeracji poznańskiej. Dzięki opublikowanym przez GUS w 2014 r. danym statystycznym o dojazdach do pracy z roku 2011 pochodzącym ze źródeł administracyjnych możliwe było określenie skali i kierunków przemieszczeń, których celem jest Poznań, oraz wskazanie jednostek, których powiązania funkcjonalne z miastem w kwestii dojazdów są najsilniejsze. Z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarczy podpoznańskich gmin jednym z celów artykułu była próba określenia roli poszczególnych jednostek w strukturze dojazdów. Przeprowadzona analiza macierzy przepływów pomiędzy jednostkami gminnymi umożliwiła wskazanie lokalnych rynków pracy w ramach analizowanego obszaru zurbanizowanego.
PDF

Bibliografia

Bul R. 2011. Dojazdy ludności do pracy w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny, 7/8: 31–39.

Bul R. 2012. Berufspendlerströme in der Posener Agglomeration. [W:] R. Wehrhahn, A. Toelle, (red.), Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen, Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, s. 109–122.

Bul R. 2014. Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Churski P., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2009. Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego. [W:] P. Churski (red.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEFVIII/POPT/04/275/09, Wersja CD, Poznań.

Churski P. 2010. Polityka rynku pracy aglomeracji poznańskiej w kontekście możliwości i ograniczeń samorządu lokalnego, [W:] P. Churski (red.), Rynek Pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka aglomeracji Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Gaczek W. 2012. Gospodarka. [W:] T. Kaczmarek (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.

Gocał T., Rakowski W. 1991. Delimitacja regionó w i subregionó w migracyjnych w zakresie dojazdó w do pracy, Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, 17. SGPiS, Warszawa.

Gruchociak H. 2013. Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego. Rozprawa doktorska przygotowana w Katedrze Statystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Gołaty i dr. Tomasza Klimanka.

Jagielski A. 1974. Geografia ludności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kaczmarek U., Mikuła Ł. 2010. Mobilność siły roboczej na rynku pracy aglomeracji poznańskiej. [W:] P. Churski (red.), Rynek Pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka aglomeracji Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Klebba E. 1995. Wpływ dojazdów do pracy na kształtowanie się poziomu życia ludności wsi województwa poznańskiego. Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Korcelli P. 1976. Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Przegląd Geograficzny 4.

Lijewski T. 1967. Dojazdy do pracy w Polsce. Studia KPZK PAN, XV.

Pacione M. 2001. Urban Geography. Routledge, London.

Potrykowska A. 1995. Regiony dojazdów do pracy. 1983. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju, Warszawa, plansza 65.4, mapa 1.

Runge J. 1991. Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1198, Katowice.

Stpiczyński R. 1994, System statystyki informacyjnej w Polsce. [W:] Problemy migracji w Polsce na tle integracji europejskiej, Warszawa.

Śleszyński P. 2012. Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne 11: 59–75.

Tendencje w sektorach energii i transportu w Europie do roku 2030. 2006. Komisja Europejska.