Przygotowanie do zawodu nauczycieli w świetle raportu NIK i sporu o awans naukowy z dydaktyk przedmiotowych

Main Article Content

Bogusław Śliwerski

Abstrakt

The core idea of the paper’s analysis is the incoherent school and academic government authority’s politics and the chaos caused by it in the process of educating future teachers of school subjects in general education and vocational training (general and mass one) in Poland. The author stresses the role and importance of subject teaching (detailed/specialized teaching) in relation to general teaching and models of vocational teachers’/academic education in contemporary tertiary education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwerski, B. (2020). Przygotowanie do zawodu nauczycieli w świetle raportu NIK i sporu o awans naukowy z dydaktyk przedmiotowych. Studia Edukacyjne, (46), 7-22. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.1
Dział
Artykuły

Referencje

  Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

  Domagała-Zyśk E., Wielojęzyczni studenci niesłyszący słabo słyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

  Frołowicz E., Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Gdańsk 2012.

  Heursen G., Dydaktyka przedmiotowa, [w:] Podstawowe pojęcia pedagogiczne, red. D. Lenzen, przekł. J.F. Materne, P.W. Materne, Wydawnictwo Mater, Berlin – Szczecin 2003.https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przygotowaniu-do-zawodu-nauczyciela.html [dostęp: 25.04.2017].

  Kąkolewicz M., Uczenie się jako konstruowanie wiedzy. Świadomość. Qualia i technologie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

  Kőhnlein W., Fachidadaktik und Fachunterricht, [w:] Wőrterbuch Schulpädagogik, Hrsg. R.W. Keck, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1994.Kozielska M., Edukacja techniczna w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się i technologii informacyjnych. Studia – Badania – Syntezy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

  Kron F.W., Grundwissen Didaktik, Ernst Reinhardt, GmbH & Co, Verlag, München 1993.

  Kupisiewicz M., Kupisiewicz Cz., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.Makiewicz M., O fotografii matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

  Molicka M., Biblioterapie i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Media Rodzina, Poznań 2011.

  Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 4, Żak. Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014.

  Siemak-Tylikowska A., Dydaktyka, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 1, Żak. Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2003.

  Stankiewicz L., Słownik organizacji i kierowania w oświacie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Olsztyn 1999.

  Śliwerski B., Habilitacja. Diagnoza – procedury – etyka-postulaty, Oficyna Wydawnicza Im-puls, Kraków 2017.

  Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Akademia Igna-tianum w Krakowie, Kraków 2011.

  Weiner A., Kompetencje muzyczne dzieci w wieku szkolnym. Determinanty zależności i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

  Zwolińska E.A., Efektywność dydaktyczna zajęć wyrównawczych i korekcyjnych oraz teorii uczenia się muzyki metodą Edwina E. Gordona w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Uni-wersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.

  Zwolińska E.A., Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

  Żardecki W., Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej: ku pedagogice teatru, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.