Społeczeństwo wiedzy i organizacje wiedzy. O roli menedżerów w nowoczesnych procesach społecznych

Main Article Content

Sławomir Banaszak

Abstrakt

Managers are very important part of modern organizations and societies. The paper is an attempt at showing managers as a factor of creating knowledge organizations. The author points at qualifictions and competences of managers as the main issue in this process. Problems of “knowledge production” and “knowledge processing” are revealed. The paper ends with the approach to the problems of economic efficiency of knowledge and its positive impact on organizations and societies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banaszak, S. (2020). Społeczeństwo wiedzy i organizacje wiedzy. O roli menedżerów w nowoczesnych procesach społecznych. Studia Edukacyjne, (46), 49-62. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

  Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

  Banaszak S., Zarządzanie oświatą w turbulentnym otoczeniu, Studia Edukacyjne, 2013, 27.

  Banaszak S., Edukacja menedżerska: geneza i znaczenie w nowoczesnych społeczeństwach, Studia Edukacyjne, 2015, 35.

  Baraniak B., Człowiek w procesie pracy z perspektywy kierowania i zarządzania, [w:] Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2009.

  Boyatzis R.E., Competencies in the 21st century, Journal of Management Development, 2008, 1.

  Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.

  Cieślińska J., Styl przywództwa dyrektora szkoły a rozwiązywanie konfliktów. Zwiad badawczy, Studia Edukacyjne, 2014, 33.

  Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 2000.

  Drucker P.F., Concept of the Corporation, A Mentor Book, New York 1972.

  Drucker P.F., Management And The World’s Work, Harvard Business Review, September-Oc-tober, 1988.

  Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Czytelnik, Warszawa 1992.

  Drucker P.F., The rise of the knowledge society, Wilson Quarterly, 1993, 17.

  Drucker P.F., Wstęp: W kierunku organizacji nowego typu, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, przekł. M. Albigowski, A. Janiszewski, Business Press, Warszawa 1998.

  Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, przekł. G. Kranas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

  Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

  Jeruszka U., Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.

  Kaczor S., Kwalifikacje społeczno-moralne i ich rosnące znaczenie w życiu, [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004.

  Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, przekł. E. Nalewajko, Poltext, Warszawa 2000.

  Nowacki T.W., Wychowanie przez pracę, wyd. II, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966.

  Nowacki T.W., Praca i wychowanie, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.

  Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, 3-4.

  Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, przekł. K. Wacowska, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2004.Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

  Sandu C., Neculau B.C., Continuing professional development – a prerequisite for the development of an organisation in the context of the knowledge society, Journal of Public Adminis-tration, Finance & Law, 2014, 6.

  Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.Skrzypczak J., Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji ustawicznej, [w:] Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej. Wy-brane problemy, red. T. Aleksander, J. Skrzypczak, Eruditus, Poznań 1998.

  Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

  Strykowska M., Adaptacyjna funkcja tożsamości zawodowej, [w:] Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne, red. M. Strykowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.

  Śmietańska J., Talent menedżerski w oświacie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

  Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.