Osobowość nauczycieli a ich praca z dziećmi migrantami w szkole podstawowej

Main Article Content

Małgorzata Pamuła-Behrens
Agnieszka Hennel-Brzozowska

Abstrakt

Research on the personality of primary school teachers and on their level of competence in teaching migrant children, including their own migration experience and their attitudes toward training for better education of foreign pupils, was conducted in 2016, using Big Five NEO-FFI and a questionnaire constructed by the authors (PPNUC). The subjects work in a big Polish city and their school is attended by Ukrainian and Vietnamese migrant children; half of the teachers (called NU) have the migrant children in their classes, the other half do not (NN). The results have shown, among others, that NU teachers have higher extraversion scores than NN and that younger teachers have a more positive attitude toward training programs for educating migrant children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pamuła-Behrens, M., & Hennel-Brzozowska, A. (2020). Osobowość nauczycieli a ich praca z dziećmi migrantami w szkole podstawowej. Studia Edukacyjne, (46), 169-191. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.11
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Andrejuk K., Postawy wobec imigrantów w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego 2014-2015. Polska na tle Europy, Zespół Studiów Europejskich, Working Paper
  2/2015, Warszawa http://www.ifispan.pl/wp-content/uploads/2015/12/Postawy-wobec-imigrant%C3%B3w-w-%C5%9Bwietle-wynik%C3%B3w-Europejskiego-Sonda%C5%BCu-Spo%C5%82ecznego-2014-2015.-Polska-na-tle-Europy.pdf [dostęp:20.03.2016].

  Bastion K.C. i in., Do personality Traits Impact Beginning Teacher Performance and Persistence? 2015, http://www.wcu.edu/WebFiles/PDFs/CEAP_PersonalityTraits_2015.pdf [dostęp:
  2.01.2016].

  Bergamaschi A., Attitudes et représentations sociales. Les adolescents français et italiens face à la diversité, «Attitudes et représentations sociales», Revue européenne des sciences
  sociales [En ligne], 49-2 | 2011, mis en ligne le 01 janvier 2015, http://ress.revues.org/996 ; DOI : 10.4000/ress.996 [dostęp: 1.12.2015].

  Błeszyńska K.M., Edukacja wobec wyzwań migracyjnych, ORE, Warszawa 2010. www.ore.edu.pl [dostęp: 10.02.2016].

  CBOS Komunikat z badań BS/12/2013, Warszawa luty 2013: Stosunek Polaków do innych narodów, opracowała Beata Roguska, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF, [dostęp: 11.05.2016].

  CBOS, Komunikat z badań nr 113/2015: Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów, opracował Rafał Boguszewski, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_113_15.PDF, [dostęp: 11.05 2016].

  Federowicz M., Sitek M., Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, MEN, IBE, http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/150-raport-o-stanie-edukacji/1052-raport-o-stanie-edukacji-2013-licza-sie-nauczyciele.html [dostęp: 30.01.2016].

  Goldberg L., Language and Individual Differences: The Search for Universals in Personality Lex-icons [w:] Review of Personality and Social Psychology, red. L. Wheeler, Sage Publication, Beverly Hills, CA:1981.

  GUS, 2015. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2014 http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualno-sci/5471/11/1/1/szacunek_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2014.pdf

  Halik T., Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

  IPSOS dla IOM, 2015, Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce, http://udsc.gov.pl/postawy-wobec-cudzoziemcow-w-polsce/ [dostęp: 18.03.2016].

  Konieczna J., Świdrowska E., Młodzież, imigranci, tolerancja. Raport z badań terenowych w szkołach, Towarzystwo Demokratyczne Wschód, 2008. http://tdw.org.pl/galeria/publikacje/mlodziez%20imigranci%20tolerancja/raport%20o%20szkolach%20tdw.pdf [dostęp: 1.03.2016].

  Kubin K., Pogorzała E., Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce, Fundacja na rzecz Rozwoju Różnorodności Społecznej, Warszawa 2014 http://ffrs.org.pl/biblioteka/raporty/ [dostęp: 22.02.2016].

  Norman W., 1967. 2800 Personality Trait Descriptors: Normative Operating Characteristics For A University Population. The University of Michigan. https://files.eric.ed.gov/full-text/ED014738.pdf [dostęp: 2.12.2016]

  OECD, Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS, 2009, Les élèves immigrés et l’école. Avancer sur le chemin de l’intégration, 2015. [dostęp: 15.01.16].

  Reeves J., Secondary Teacher Attitudes toward Including English-Language Learners in Main-stream Classrooms, Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, 2006, Paper 116. http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/116 [dostęp: 15.01.16].

  Sleeter C.E., Unstandardizing curriculum: Multicultural teaching in the standards based Class-room, New York: Teachers College Press, 2005.

  Stefańska R., Szulecka M., Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomiczno-zawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce, Central and Eastern European Migra-tion Review, 2013, 1, s. 91-115, http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-2-no-1-june-2013/articles/bezpieczny-status-prawny-jako-determinanta-awansu-ekonomiczno [dostęp: 8.05. 2016].

  Szarota P., Polska lista przymiotnikowa (PLP): Narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, Studia Psychologiczne, 1995, 33 (1–2).

  Szymańska-Matusiewicz G., Vietnamese from Eastern Europe as a Transnational Migrant Community, [w:] The Age of Asian Migration: Continuity, Diversity, and Susceptibility, Volume I, red. Y.W. Chan, D. Haines, J. Lee, Cambridge Scholars Publishing, London 2014.

  Szymańska-Matusiewicz G., The Two Tet Festivals: Transnational Connections and Internal Di-versity of the Vietnamese Community in Poland, “Central and Eastern European Migration Review”, 2015(1), http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-4-no-1-june-2015/articles/two--t-t-festivals-transnational-connections-and-internal-diversity [dostęp: 10.05.2016].

  Urząd do Spraw Cudzoziemców, Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009-2015, raport http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/refugee-report.pdf [dostęp: 6.01.2016].

  Wysieńska K. (red.), Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

  Zawadzki B.A., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz Osobowości NEOFFI Co-sty i McCrae. Polska adaptacja. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.