Edukacja techniczna młodzieży – priorytet czeskiego systemu oświaty w XXI wieku

Main Article Content

Alena Vališová

Abstrakt

The presented text conceptually proceeds from the strategic and conception documents of the Czech Ministry of Education (MŠMT) and includes among the priority objectives primarily the openness to the new methods and manners of teaching by means of digital technologies, improvement of pupils’ competences of working with information and digital technologies and, last but not least, the development of pupils’ IT thinking. The motivation for secondary school students’ choice of technical bran-ches is regarded as a priority orientation of the contemporary school system in the Czech Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Vališová, A. (2020). Edukacja techniczna młodzieży – priorytet czeskiego systemu oświaty w XXI wieku. Studia Edukacyjne, (46), 193-206. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Andres P., Vališová A., Abychom si lépe porozuměli [In order to understand each other better], MÚVS ČVUT: Mezinárodní vědecká konference o komunikaci jako cestě spolupráce mezi technickými, humanitními a společenskými vědami [International scientific con-ference on communication as a way of cooperation between the technical, humanity and social sciences], Pražská technika, Nakladatelství ČVUT, 2013, 2, 15.

  Andres P., Vališová A., Institucionální vzdělávání učitelů – techniků [Institutional training of teachers – technicians], Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání, Mendelova uni-verzita, Institut celoživotního vzdělávání, Brno 2014, 3, 3.

  Andres P., Svoboda P., Vybrané aspekty celoživotního vzdělávání učitelů – techniků [Select-ed aspects of the lifelong training of teachers – technicians], [in:] Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání Icolle 2015 [Collection of con-ference papers from the 7. international scientific conference of the lifelong learning], 1. vyd., Eds. L. Danielova, J. Schmied, Mendelova univerzita v Brně, Křtiny 2015.

  Franus E., The Dual Nature of Technical Thinking, [in:] Technology as a challenge for school cur-ricula,Institut of Education Press, Stockholm 2003.

  Gilbert C., Technika dla najmłodszych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

  Kazimierski W., Dydaktyczne problemy rozwijania myślenia technicznego, Politechnika Radomska, Radom 1998.

  Kolář Z. a kol., Výkladový slovník z pedagogiky [Monolingual dictionary from pedagogy], Grada Publishing, Praha 2012.Kropáč J., K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů [To the problem of a compact teaching conception of the generally technical subjects], E-Pedagogium (on-line), 2004, 4, 1, www: http://epedagog.upol.cz/eped1.2004. Tištěná forma (Printed form).

  Kropáč J., Kubíček Z., Zaměření konference „Trendy technického vzdělávání“ – oborová didaktika technických předmětů [Orientation of the conference ”Trends of technical education – branch didactics of the technical subjects], [in:] Trendy technického vzdělávání 2001,Univerzita Palackého, Olomouc 2001.

  Kropáč J., Kubíček Z., Chráska M., Havelka M., Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly [Didactics of the technical subjects: selected chapters], Univerzita Palackého Olomouc 2004.

  Kropáč J., Havelka M., Poznámky k pojmu „technické myšlení“ [Comments to the concept of “technical thinking”]: www.kteiv.upol.cz/uploads/soubory /kropac/1.doc. 12.10.2016.

  Krušpán I., Rozvíjanie technického tvorivého myslenia v procese technickej záujmovej činnosti [Creative technical thinking development in the process of technical special-interest activity], [in:] Rozvíjanie tvorivých činností v pracovnej výchove, Pedagogická fakulta, Bánská Bystrica 1985.

  Melezinek A., Ingenieurpedagogik. Praxis der Vermittlung technischen Wissens, 4. přepracované vydání (revised edition), Sien, New York 1999.

  Skalková J., Obecná didaktika [General didactics], Grada Publishing, Praha 2013.Svoboda P., M-learning – využití moderních technologií ve výuce [M-learning – use of modern technologies in teaching], Sborník příspěvků z výroční XX. mezinárodní vědecké kon-ference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání, [Collection of conference papers from the XX. annual international scientific conference of the Czech association of pedagogical research: Quality in education], 1. vyd., Univerzita Karlo-va, Praha 2012, p. 693-701, Dostupný (available from) z WWW: http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/09/Sbornik_FINAL.pdf.

  Škára I., Úvod do teorie technického vzdělávání a technické výchovy žáků základní školy [Introduction to the theory of technical education and technical upbringing of primary school pupils], MU v Brně, Brno 1993.

  Vališová A., Social Competence of Teachers – the Context of Its Authority (p. 100-106), 3rd Inter-national Conference on Creative Education, Institute of Management, Kuala Lumpur 2017.

  Vališová A., Kasíková H. a kol., Pedagogika pro učitele [Pedagogy for the teachers], Grada Publishing, Praha 2011.