Kształtowanie wtórnego habitusu przez szkolne rytuały

Main Article Content

Mariusz Dembiński

Abstrakt

The purpose of the article is an attempt to develop the primary habitus into the secondary in school environment, through the passage rituals (rites de passage) and related to them social drama (Social Drama). I assume that the school environment is normalized by institutionalized rituals in which the primary habitus is transformed into the secondary habitus through rituals. Its subjective consolidation and possible transformation is being done by education and upbringing. From the side of education, consolidation and transformation are complemented by school documentary and textual practices, and from the side of education by the moral ideal, conditioned by so-called the effect of reversing. All this process, hermeneutically and circularly complements the structure of the rite of passage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dembiński, M. (2020). Kształtowanie wtórnego habitusu przez szkolne rytuały. Studia Edukacyjne, (46), 253-272. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.16
Dział
Artykuły

Referencje

  Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przekł. Z. Pucek, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

  Arnheim R., Myślenie wzrokowe, przekł. M. Chojnacki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.

  Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przekł. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.


  Boehm G., O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, przekł. M. Lukasiewicz, A. Pieczyńska--Sulik, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.

  Bonnewitz P., Pierre Bourdieu. Vie. Oeuvres. Koncepts, Ellipses, Paris 2002.

  Boudon R., Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, przekł. A. Karpowicz, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

  Boudon R., Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej, przekł. K. Kowalski, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.

  Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przekł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

  Bourdieu P., Szkic teorii praktyki, poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przekł. W. Kroker, Wydawnictwo M. Derwiecki, Kęty 2007.

  Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przekł. E. Neyman, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

  Bremond A., Couet J-F., Davie A., Kompendium wiedzy o socjologii, przekł. K. Malaga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

  Buchowski M., Burszta J.W., O założeniach interpretacji antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

  Chauvire Ch., Olivier F., Vocabulaire de Bourdieu, Ellipses, Paris 2003.Dembiński M., Rytualne oblicze lekcji. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

  Dembiński M., Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

  Kociuba M., Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

  Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), Edukacja, 1991, 1.

  Lemert Ch., Sociology After the Crisis, Westview Press, Boulder 1999.Matuchniak-Krasuska A., Koncepcja habitusu Pierre Bourdieu, Hybris, 2015, 31.

  Olson D.R., Psychological Theory and Educational Reform: How School Remakes Mind and Society, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

  Olson D.R., Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przekł. M. Rakoczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2010.

  Pyka R., Wódz J., Raymond Boudon we współczesnej socjologii francuskiej,[w:] R. Boudon, Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej, przekł. K. Kowalski, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.

  Rubacha K., Budowanie teorii pedagogicznych, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

  Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

  Taylor Ch., Etyka autentyczności, przekł. A. Pawelec, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2002.

  Turner V., The Ritual Process. Structure and Anti-structure, University o f Chicago, Chicago 1969.

  Turner V., Betwixt and between: the liminal period in ‘rites de passage, [w:] The forest of symbols. Aspects of Ndembu ritual, Cornell University Press, Ithaca and London 1982.

  Turner V., Liminalność i communitas, przekł. E. Dżurak [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

  Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działania w społeczeństwie, przekł. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

  Turner V., Proces rytualny. Struktura i antystruktura, przekł. E. Dżiurak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

  van Gennep A., Obrzędy przejścia, przekł. B. Biały, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

  Wacquant L., Zwięzła genealogia i anatomia habitusu, Praktyka Teoretyczna, 2016, 3(21).

  Wróbel A., Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

  Wunenburger J-J, Filozofia obrazów, przekł. T. Stróżyński, Wydawnictwo słowo/obraz te-rytoria, Gdańsk 2011.