Analiza metodyki postępowania w procesach rekrutacji pracowników naukowych

Main Article Content

Waldemar Walczak

Abstrakt

The purpose of this article is to present a multifaceted analysis concerning methodology proceedin-gs in recruitment procedures for researchers. Theoretical considerations are complemented by concusions of an empirical study. The role of scientificinstitutions and values applicable in the scientificcommunity in light of popularized theories are analyzed first.Additionally, reference is made to the principles enshrined in the code of ethics of Poland’s National Research and Development Centre.Then are discussed recommended patterns of conduct which have been recorded in the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, paying particu-lar attention to issues relating to openness and fairness of proceedings and equal treatment.The next part of the work discusses legal regulations applicable to the employment of academics at Polish universities. It looks closely into the differences that apply to employees at public and private universities, which can be considered from the point of view of legal provisions relating to the prin-ciple of equal treatment enshrined in the Constitution of the Republic of Poland.The subsequent part of study is devoted to the conclusions of an empirical study covering the compe-tition proceedings relating to the employment of academic staff at public universities. The methodo-logy of the examination procedure is thoroughly explained and interim research questions concerning the specific issues and problems closely related to the analyzed subject are presented

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, W. (2020). Analiza metodyki postępowania w procesach rekrutacji pracowników naukowych. Studia Edukacyjne, (46), 325-345. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.21
Dział
Artykuły

Referencje

  Biały K., Uniwersytet w warunkach rynkowych – z punktu widzenia krytycznej analizy dyskursu, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 2007, 2.

  Dąbrowski M., Kultura organizacyjna oraz zasady dobrych praktyk w korporacjach a etos akademicki, E-mentor, 2006, 1, źródłohttp://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nu-mer/14/id/263.

  Denek K., Transformacja systemowa szkolnictwa wyższego, [w:] Media. Edukacja. Kultura, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.

  Denek K., Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, Edukacja Humanistyczna, 2013, 1.

  Dziedziczak-Foltyn A., Strategie uczelniane – antycypacja, translacja czy pseudokonformizacja celów polityki rozwoju szkolnictwa wyższego? Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, nr 14.

  Europejska Karta Naukowca. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników nauko-wych.

  Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

  Grech M., Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2013.

  Kodeks etyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, źródło: http://www.ncbir.pl/o-cen-trum/kodeks-etyczny/Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

  Kowalewski T., Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, 16.

  Majchrzak M., Zygarłowski P., The contexts of the competitiveness in the higher education, Cen-tral European Rveiew of Economics & Finans, 2014, 2.

  Marszałek A., Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2010, 1-2.

  Nowacki F., Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu trzeciej generacji – uniwersytet czy przedsiębiorstwo? [w:] Uniwersytet trzeciej generacji. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. D. Burawski, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań 2013.

  Pismo Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej (DSW.6002.1.2015.4), Warszawa, 9 kwietnia 2015 r.

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (DzU z 2013 r., poz. 1571).

  Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).Walczak W., Dążenie do poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu – dylematy i kontrower-sje, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, 2014, 2, źródło:http://www.academia.edu/9566521/D%C4%85%C5%BCenie_do_poznawa-nia_prawdy_w_naukach_o_zarz%C4%85dzaniu_-_dylematy_i_kontrowersje.

  Walczak W., Postępowania habilitacyjne według znowelizowanych przepisów – analiza wielowymiarowa, E-mentor, 2013, 4, źródło: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nu-mer/51/id/1037

  Walczak W., Wieloetatowość pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim, E-mentor, 2011, 5, źródło: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/877Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli: Gospodarka finansowa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wybrane zagadnienia polityki kadrowej, (sygn. LZG – 4114-003-01/2014), 30.09.2014 r. https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/14/005/LZG/Zaremba M., Nowe zasady ubiegania się o europejskie logo „HR Excellence inResearch”, 14 lipca 2016 r., źródło: http://www.kpk.gov.pl/?p=31786.

  Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli: Gospodarka finansowa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wybrane zagadnienia polityki kadrowej, (sygn. LZG – 4114-003-01/2014), 30.09.2014 r. https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/14/005/LZG/

  Zaremba M., Nowe zasady ubiegania się o europejskie logo „HR Excellence inResearch”, 14 lipca 2016 r., źródło: http://www.kpk.gov.pl/?p=31786