Czy pedagogika polska ma swoje wielkie pytania?
PDF

Słowa kluczowe

great questions of pedagogy
their historical and cultural sources
connected with fundamental
sciences and internationalization

Jak cytować

Kwieciński, Z. . (2018). Czy pedagogika polska ma swoje wielkie pytania?. Studia Edukacyjne, (48), 7–22. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.1

Abstrakt

The sources of the great questions of Polish pedagogy originate in the canon of eminent pedagogues of the interwar period, in the development blocks of our collective consciousness, in the dynamic cultural and developmental transformations on a global scale, and in the strong connections of pedagogy with its fundamental sciences.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.1
PDF

Bibliografia

Brzezińska A.I., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Bandura L., Szkoła uspołeczniona, „Nauka” Spółdzielnia Księgarska, Bydgoszcz 1947.

Bandura L., Wpływ wojny na psychikę dzieci i młodzieży (fragmenty rozprawy doktorskiej z 1950 roku), oprac. i wstęp Z. Kwieciński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2004.

Brabazon T., From revolution to revelation. Generation X, popular memory and cultural studies, Ashgate, Burlington 2005.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalizującego się świata, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 1995.

Edukacja – moralność – sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007.

Dyskursy władzy, red. G. Grutkowska, J. Mróz, J. Świrko-Filipczuk, O. Szwabowski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

Giroux H.A., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenie pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Grochowski P. (red.), Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Gromkowska-Melosik A., Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017.

Hessen S., Podstawy pedagogiki, przekł. A. Zieleńczyk, Nasza Księgarnia, Warszawa 1931.

Hessen S., Pedagogika i szkolnictwo w Rosji sowieckiej. Rozwój szkolnictwa sowieckiego i zmiany polityki oświatowej od Rewolucji Październikowej do końca planu pięcioletniego (1917-1932), przekł. A. Zieleńczyk, Książnica-Atlas, Lwów 1932.

Hessen S., Szkoła i demokracja na przełomie, przekł. A. Zieleńczyk, Książnica-Atlas, Warszawa- Wilno 1938.

Hessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej, Książnica-Atlas, Lwów – Warszawa 1939.

Hessen S., Struktura i treść szkoły współczesnej. Zasady dydaktyki ogólnej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1947.

Jałowiecki B., Brukselskie scenariusze dla Europy, [w:] Przyszłość Europy. Wyzwania globalne. Wybory strategiczne, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” – Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006.

Kaniowski A.M., Supererogacja. Zapomniany wymiar etyki czynu chwalebnego w etykach uniwersalnych, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Kotłowski K., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Ossolineum, Wrocław 1964.

Kotłowski K., Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Ossolineum, Wrocław 1968.

Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne uczących się dorosłych, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2007.

Kwaśnica R., Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, IKN, Wrocław 1987.

Kwieciński Z., Pedagogika po przejściach – pozytywne aspekty przemian, [w:] Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe, red. M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1998.

Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1996.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Mikiewicz P., Kapitał społeczny a edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Miller R., Socjalizacja, wychowania i psychoterapia, PWN, Warszawa 1989.

Miller R., Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego we wczesnym dzieciństwie, [w:] Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowana i angażująca. Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017.

Mirski J., Zagadnienie karności w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1931.

Mirski J., Współdziałanie młodzieży w pracy wychowawczej szkoły, Książnica-Atlas, Lwów – Warszawa 1933.

Mysłakowski Z., Rozwój naturalny i czynniki wychowania, M. Arct i Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1925.

Mysłakowski Z., Państwo a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1935.

Mysłakowski Z., Totalizm czy kultura, Czytelnik, Kraków 1938.

Nalaskowski A., Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł, Impuls i Centrum Rozwoju Edukacji, Kraków – Warszawa 2017.

Nawroczyński B., Swoboda i przymus w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1929.

Nawroczyński B., Zasady nauczania, Książnica-Atlas, Lwów – Warszawa 1930.

Nawroczyński B., Współczesne prądy pedagogiczne, Nasza Księgarnia, Warszawa 1947.

Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1935.

Radlińska H. (red.), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1937.

Radlińska H., Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Przegląd Socjologiczny, 1937, 5.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, „Pisma Pedagogiczne”, t. I, wstęp R. Wroczyński i A. Kamiński, Ossolineum, Wrocław 1961.

Raport Polska 2015, Zespół autorsko-redakcyjny: Michał Kleiber, Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki, Zdzisław Sadowski, Zbigniew Strzelecki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2011.

Rowid H., Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły, Gebethner i Wolf, Kraków 1931.

Rowid H., Jednostka a społeczeństwo w wychowaniu współczesnem (na tle koncepcji osobowości w „Chowannie” Trentowskiego), Gebethner i Wolf, Kraków 1934.

Rowid H., Podstawy i zasady wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1946.

Siemieniecka D. (red.), Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Siemieniecki B. (red.), Język – komunikacja – media – edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Schulz R., Szkice z pedagogiki ogólnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Książnica-Atlas, Lwów – Warszawa 1933.

Sośnicki K., Pedagogika ogólna, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny, Toruń 1949.

Sośnicki K., Dydaktyka ogólna, Ossolineum, Wrocław 1959.

Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1964.

Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, PZWS, Warszawa 1967.

Sośnicki K., Teoria środków wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973.

Subsumpcje edukacji, red. M. Chutorański, J. Mróz, O. Szwabowski, Wydawnictwa Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.

Suchodolski B., Kultura współczesna a wychowanie młodzieży, Książnica-Atlas, Lwów – Warszawa 1935.

Szafraniec K., Anomia – przesilenie tożsamości. Jednostka i społeczeństwo wobec zmiany, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1986.

Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, Książnica Polska, Warszawa 1947.

Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Śliwerski B. (red.), Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1992.

Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1988.

Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Witkowski L., Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Wołoszyn S., Historia szkolnictwa, PZWS, Warszawa 1961.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, IBE, Warszawa 1993.

Wołoszyn S., Źródła do wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1 – Od wychowania pierwotnego do końca XVIII wieku, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1999.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1 – Wychowujące społeczeństwo; t. 2 – Urabianie osoby wychowanka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 [pierwsze wydanie tomu 1. – 1928; pierwsze wydanie tomu 2. – 1930].