Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej
PDF

Słowa kluczowe

inclusive education
teachers education for inclusion

Jak cytować

Jachimczak, . B. (2018). Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej. Studia Edukacyjne, (48), 33–43. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.3

Abstrakt

Inclusive education as idea of education appeared in the 1990s. The main aim of inclusive education is full participation, opposition to exclusion of anyone from the possibility of education together with their peers, in their place of residence. It draws attention to the necessity to change the educational policy. In the inclusive education most important are needs (special needs) and oportunities of students, and support. One of the important conditions for the implementation of the idea is proper preparation of teachers for inclusive education. Analyzes of international experience indicate that there are similar problems in most countries. It is worth to recognize them, to take systemic action as soon as possible leading to the change of unfavorable indicators in Poland.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.3
PDF

Bibliografia

Bartnikowska U., Wójcik M., Zaniedbania w aspekcie triady: szkoła – rodzice – dziecko w kształceniu integracyjnym i masowym dzieci z wadą słuchu, [w:] Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. Z. Gajdzica, D. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

Contextualizing Inclusive Education. Evaluation Old and New International Perspectives, red. D. Mitchell, Routledge, London – New York 2005.

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej – wyzwania i szanse, Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Odense, Dania 2011.

Gajdzica Z., Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole powszechnej jako organizator procesu kształcenia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, [w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, red. Z. Palak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 kwietnia 1991 r., DzU z 1991 r., nr 120, poz. 526.

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Unitet Nations New York: United Nations 2006, http://www.un.ogr/disabilities/convention/conventionfull.shtml [dostęp: 20.05.2016].

Loreman T., Deppeler J., Harvey D., Inclusive Education. A practical guide to supporting divesity in the classroom, Routledge, London 2005.

McKinsey and Company, Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, wyd. polskie, CEO 2007.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowika.pdf [dostęp: 12.02.2013].

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Informacja o wynikach kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, NIK, s. 6-7 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przygotowaniu-do-zawodu-nauczyciela.html

Savolainen H., Engelbrecht P., Nel M., Malinen O.P., Understanding teachers’ attitudes and self-efficacy in inclusive education: Implications for pre-service and in-service teacher education, European Journal of Special Needs Education, 2012, 27(1).

UNESCO-IBE, Conclusions and recommendations of the 48th session of the International Conference on Education (ED/BIE/CONFINTED 48/5) Geneva 2008, UNESCO IBE.

UNESCO, The Salamanca Statement and framework for action on special needs education, Paris, France 1994.

Walton E., Dismantling the Empire of Educational Exclusion, [w:] Making Education Inclusive, red. E. Walton, S. Moonsamy, Scholars Publishing, Cambridge 2015.

Westwood P., Inclusive and adaptative teaching: Meeting the challenge of diversity in classroom, Routledge, New York 2013.

World Declaration on Education for All: Framework for Action to Meet Basic Learning Needs, UNESCO, New York 1990.

World Report on Disability, WHO, Geneva 2011.

www.nauka.gov.pl zakładka uczelnie – wykazy, uczelnie publiczne, uniwersytety