Zmierzch interakcji instruktywnej. W stronę autonomii w dialogu rodzice – nauczyciele

Main Article Content

Anna Gulczyńska

Abstrakt

The theoretical background of the parents–teachers relation is systemic approach. It is the basis for a critical analysis of the pedagogization idea, treated as instructive interaction. Expert interaction between parents and teachers was proposed. The proposal of those relations based on the healing orientation by K. Ludewig was presented at the end of the article. The practical aim is to generate reflection and eventually activities to implement the particular suggestions in teachers’ pedagogical work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gulczyńska , A. (2019). Zmierzch interakcji instruktywnej. W stronę autonomii w dialogu rodzice – nauczyciele. Studia Edukacyjne, (52), 273-290. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.18
Dział
Artykuły
Biogram autora

Anna Gulczyńska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The theoretical background of the parents–teachers relation is systemic approach. It is the basis for a critical analysis of the pedagogization idea, treated as instructive interaction. Expert interaction between parents and teachers was proposed. The proposal of those relations based on the healing orientation by K. Ludewig was presented at the end of the article. The practical aim is to generate reflection and eventually activities to implement the particular suggestions in teachers’ pedagogical work.

Bibliografia

  Bereźnicka M., Fora internetowe jako źródło informacji pedagogicznej współczesnych rodziców, [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka, t. 2, red. H. Batorowska, Z. Kwiasowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2016.

  Bis D., Rodzina jako podstawowe środowisko wychowania do korzystania ze środków społecznego komunikowania, Roczniki Nauk Społecznych, 2002, XXX, 2.

  Błasiak A., Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia, Horyzonty Wychowania, 2017, 16, 38.

  Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Zakres i formy zaangażowania ojców w codzienne relacje z dziećmi, [w:] Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.

  Cywińska M., Sytuacje trudne w życiu dziecka, część I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

  Dell P.F., Why family therapy should go beyond homeostasis: A Kuhnian reply to Tyano, Carel and Ariel, Journal of Marital and Family Therapy, 1984, 10.

  Dell P.F., Understanding Bateson and Maturana: toward biological foundation for the social sciences, Journal of Marital and Family Therapy, 1985, 11, 1.

  Dzikomska-Kucharz A., Pedagogizacja rodziców – zadanie szkoły, Edukacja i Dialog, 2001, 3.

  Dusza B., Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum (doniesienie z badań), Edukacja – Technika – Informatyka, 2017, 2/20.

  Hernik K., Malinowska K., Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

  Izdebska J., Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne: kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Białystok 2015.

  Janke A.W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.

  Kawula S., Pedagogizacja rodziców, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, Wyd. 1, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

  Kawula S., Kultura pedagogiczna rodziców: wyzwanie i czynnik stymulacji rozwoju młodego pokolenia Polaków, [w:] Edukacja prorodzinna. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu, red. M. Chymuk, D. Topa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

  Kędra M., Włączanie rodziców w edukację dzieci http://sp8chelm.pl/images/galerie/biblioteczka_dla_rodzicow/wlaczanie_rodzicow_w_edukacje_dzieci.pdf [dostęp:11.10.2018].

  Kołodziejczyk J., Cieślak H., Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania „Rodzice są partnerami szkoły”, https://www.npseo.pl/data/various/files/tom4_roz11.pdf [dostęp: 13.11.2018].

  Kraus B., Introducing a Model for Analyzing the Possibilities of Power, Help and Control, Social Work & Society, 2014, 12, 1.

  Ludewig K., Terapia systemowa, podstawy teoretyczne i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.

  Lulek B., Powinności – Pozory – Inicjowanie działania. Wyznaczniki relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych, Kultura – Przemiany – Edukacja, 2017, V.

  Łukasik J.M., Solecki R., Aktywność młodzieży w Internecie a relacje z rodzicami. Wskazania dla nauczy cieli do pedagogizacji rodziców, Rocznik Lubuski, 2017, 43, 1.

  Maturana H.R., Poerksen B., The view of the systemicist: a conversation, Journal of Constructivist Psychology, 2004, 17.

  Miąso J., Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji, Edukacja – Technika – Informatyka, 2015, 3(13).

  Musioł M., Pedagogizacja medialna rodziny: zakres – uwarunkowania – dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

  Ordon U., Gębora A.K., Partnerskie relacje rodziny i szkoły w tworzeniu optymalnych warunków procesu edukacji, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2017, 5, 1(9).

  Rokicka-Hebel M., Aktywność wolnoczasowa dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 2014, XXIV.

  Segiet W., Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

  Segiet K., Dziecko i dzieciństwo jako wartość a współczesność, Chowanna 1, 2010.

  Segiet K., Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

  Segiet W., O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

  Segiet K., Słupska K., Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju młodego pokolenia, Pedagogika Społeczna, 2013, 3(49).

  Szczerbińska B., Zeszyt kontaktów jako narzędzie komunikacji szkolnej, Kształcenie Językowe Dydaktyka Polonistyczna, 2017, 3(12).

  Zielińska M., Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego, Edukacja – Technika – Informatyka, 2017, 3(21).

  Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

  Netografia

  https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_093_14.PDF [dostęp: 09.09.2018].

  https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_121_09.PDF [dostęp: 10.10.2018].

  http://www.pbp.poznan.pl/node/355 [dostęp: 13.10.2018].

  ww.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument138.pdf [dostęp: 13.09.2018].