Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej dla dorosłych w Polsce

Main Article Content

Ewelina Silecka-Marek

Abstrakt

For many years, there has been a tendency in Poland to organize preventive and rehabilitation activities for offenders as much as possible in environment of freedom.This results, among other things, from criticizing the penalty of deprivation of liberty, which does not fully implement the goals set for it, disappointing with its results and thus searching for more effective ways of transforming, modifying or modeling the attitudes and behaviors of socially maladjusted people. The probation officer is an important instrument of social control and social rehabilitation impact on both minors and adults. He faces new challenges resulting from socio-economic changes, and in the changing social reality, the behavior of defendants also changes. This requires the probation officer to be mindful, flexible, and respond quickly to the rehabilitation needs of supervised.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Silecka-Marek, E. (2019). Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej dla dorosłych w Polsce. Studia Edukacyjne, (52), 257-271. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.17
Dział
Artykuły

Bibliografia

  90 lat kurateli sądowej w Polsce, Historia – Teraźniejszość – Przyszłość, Warszawa 2010.

  Barczykowska A., Zastosowanie modelu R-N-R w diagnozie resocjalizacyjnej dorosłych sprawców przestępstw – rozwiązania angielskie, Studia Edukacyjne, 2015, 34.

  Bogunia L., Dozór jako istotny element probacji, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 1999, IV.

  Brudnoch A. (cooperation: B. Grabowska-Moroz), Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości, Analizy i Rekomendacje, 2016, 3, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

  Chojecka J., Model dla wszystkich?: spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy, Resocjalizacja Polska, 2014, 7.

  Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002.

  Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001, Warszawa 2002.

  Janus-Dębska A., Dylematy w pracy kuratora sądowego w świetle badań własnych, cz. I, Probacja, 2016, 3.

  Jedynak T., O diable, który tkwi w szczegółach; http://kurator.webd.pl/pdf

  Jurczyk D., Staniucha A., Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, Resocjalizacja Polska, 2015, 10.

  Kuratorska Służba Sądowa w Polsce wg stanu na 31.12.2016 roku. Opracowanie Komisji ds Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych, Warszawa 2017.

  Kwieciński A., Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych i terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w prawie czy może ich nieunikniona perspektywa? Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2014, XXXIII.

  Nanowska K., Kompetencje profesjonalne kuratorów sądowych dla dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości prawnej w perspektywie specjalizacji zawodowej, Edukacja Humanistyczna, 2016, 2.

  Nanowska K. (book review) Ł. Wirkus, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno – empiryczne, Edukacja Humanistyczna, 2016, 2.

  Opora R., Kierunki współczesnych badań nad efektywnością oddziaływań resocjalizacyjnych, Probacja, 2012, III.

  Opora R., Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności, Resocjalizacja Polska, 2010, 1.

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (DzU 2003, nr 116, poz. 1100).

  Skowroński B., Stres sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i nieletnich, Resocjalizacja Polska, 2015, 10.

  Świda W., Prawo karne, Warszawa 1989.

  Urban B., Stanik J., Resocjalizacja, tom 2, Warszawa 2007.

  Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (DzU 2014, poz. 795), w skrócie u.o.k.s., art. 3 ust. 1.

  Węgliński A., Autopercepcja bezpośrednich oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2016, XXXV, 2.

  Wiciński G., Postępowanie incydentalne związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji, Łódź 2012.

  Wójcik D., Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012.