Wychowanie do wartości w zmieniającym się świecie
PDF

Słowa kluczowe

children
teenagers
upbringing
values
moral norms
educational systems
ideology
world view

Jak cytować

Świtała , I. M. (2019). Wychowanie do wartości w zmieniającym się świecie. Studia Edukacyjne, (52), 159–172. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.11

Abstrakt

The need for value-oriented upbringing is obvious and necessary, though difficult in the world full of contrasts, conflicts and plurality of worldviews. Upbringing to values is aimed at preparing children and young people to individual, conscious selection and hierarchization of values and being guided by them in all areas of their personal and professional lives. Axiological education helps to gain the ability to distinguish between good and evil, truth and falsehood, selfishness and altruism. A pedagogical approach to values has become the subject of many scientific considerations and discussions among parents and teachers. This article is a review of the relationships between value systems and upbringing.

https://doi.org/10.14746/se.2019.52.11
PDF

Bibliografia

Cybal-Michalska A., Zjawisko globalizacji współczesnego świata z perspektywy młodzieży szkół średnich, Studia Edukacyjne, 2008, 7.

Dyczewski L., Miejsce i funkcje wartości w kulturze, [w:] Kultura w kręgu wartości, red. L. Dyczewski, Lublin 2001.

Dziewiecki M., Wychowanie ku wartościom, Wychowawca, 1998, 9.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm#Elementy_światopoglądu [dostęp: 17.03.2018].

Kot S., Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1994.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004.

Kwieciński Z., Potrzeba kształcenia w humanistycznej mądrości, [w:] Edukacja, kultura, teologia, red. I. Werbiński, K. Korzecki, Toruń 2003.

Lachowski S., Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Warszawa 2012.

Lipiec J., W przestrzeni wartości, Kraków 2001.

Litak S., Historia wychowania, t. 1, wyd. 3, Kraków 2010.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006.

Mariański J., Między rajem a apokalipsą, [w:] O potrzebie wychowania ku wartościom uniwersalnym, red. M. Czerepaniak-Walczak, M. Dudzikowa, Warszawa 2007.

Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006.

Mucha D., Poglądy pedagogiczne pozytywistów na wychowanie młodego pokolenia, Kultura i Wychowanie, 2012, 3.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości – SW centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, Pedagogika Christiana, 2012, 1.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, Pedagogia Christiana, 2012, 1.

Popielski K., Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi, [w:] Człowiek – wartość – sens, red. K. Popielski, Lublin 1996.

Tischner J., Kłoczkowski J.A., Wobec wartości, W Drodze, 2001.

Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964. www.nauki-spoleczne.info/zadania-edukacyjne-unesco [dostęp: 8.03.2018].