Przywództwo i zaufanie w środowisku szkolnym. Uwagi na kanwie rozwoju szkoły
PDF

Słowa kluczowe

school development
trust
leadership
moral space
teacher

Jak cytować

Łukasik, . J. M., & Nowosad, . I. (2019). Przywództwo i zaufanie w środowisku szkolnym. Uwagi na kanwie rozwoju szkoły. Studia Edukacyjne, (52), 173–189. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.12

Abstrakt

Having the right potential as well as the desire to develop yourself, students or school is not possible in the absence of conditions that favor (self) development and development of entities and institutions. It is not just the material conditions that are extremely important; the immaterial space of school is more important, which is formed by the relations between the subjects based on fundamental human values. The subject matter discussed in the article is focused on the importance of the school development category and the entities operating in it. The text discusses selected work of researchers sensitizing to the possibilities and limitations of the development of schools that emphasize the importance of leadership and trust in school everyday life as those that significantly contribute to the improvement of schoolwork and efficiency increase. Teachers’ leadership is understood here as the essence and competence leading to development and trust as a value decisive for the moral space of the school, its culture conducive to learning.

https://doi.org/10.14746/se.2019.52.12
PDF

Bibliografia

Angelides P., Ainscow M., Making sense of the role of culture in school improvement, School
Effectiveness and School Improvement, 2000, 11(2).
Barber M., Mourshed M., How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top,
McKinsey and Co, 2007: ww.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/
Belleia C., Vannia X., Valenzuela J.P., Contrerasb D., School improvement trajectories: an empirical typology, School Effectiveness and School Improvement, 2015: https://globaled.
gse.harvard.edu/files/geii/files/bellei_et_al_-school_improvement_trajectories.pdf
[dostęp: 2017.12.10].
Berends M., A Description of Restructuring in Nationally Nominated Schools. Paper presented
at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco 1992.
Coleman J., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge – MA – London 1990.
Červinková H., Gołębniak B.D. (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wrocław 2013.
DuFour R., Schools as learning communities, Educational Leadership, 2004, 61(8).
DuFour R., Eaker R., DuFour R. (red.), On common ground: The power of professional learning
communities, IN: Solution Tree, Bloomington 2005.
DuFour R., DuFour R., Eaker R., Revisiting professional learning communities at work: New
insights for improving schools, IN: Solution Tree, Bloomington 2008.
Fullan M., Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform, Falmer Press, London 1993.
Fullan M., Leading in a culture of change, Jossey Bass, San Francisco 2001.
Fullan M., Change forces with a vengeance, Routhledge Falmer, London 2003.
Fullan M., Indelible leadership: Always leave them learning, CA: Corwin Press, Thousand Oaks
2016.
Fullan M., Hargreaves A., Bringing the profession back in: Call to action, OH: Learning Forward, Oxford 2016.
Fullan M., Quinn J., Coherence: The right drivers in action for schools, districts, and systems,
CA: Corwin Press, Thousand Oaks 2016.
Gołębniak B.D., Szkoła wspomagająca a rozwój, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2,
red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Gruenert S., Shaping a new school culture, Contemporary Education, 2000, 71(2).
Hannay L.M., Ross J.A., Initiating Secondary School Reform: The Dynamic Relationship between Restructuring, Reculturing, and Retiming, Educational Administration Quarterly,
1997, 33(1).
Hildebrandt A., Koncepcja rozwoju organizacyjnego szkoły Pera Dalina, [w:] Szkice z teorii
i praktyki zmiany oświatowej, red. E. Potulicka, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2001.
Hopkins D., Harris A., Stoll L., Macka T., School and System Improvement, State of the Art
Review Keynote presentation prepared for the 24th International Congress of School
Effectiveness and School Improvement, Limassol 2010, Cyprus, 6th January 2011, w:
https://www.icsei.net/icsei2011/State_of_the_art/State_of_the_art_Session_C.pdf
[dostęp: 2017.12.10].
Jakimiuk B., Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynnik satysfakcji z pracy nauczycieli
a ich indywidualne doświadczenia, KUL, Lublin 2017.
Kaplan L.S., Owings W.A., Culture Re-Boot: Reinvigorating School Culture to Improve Student
Outcomes, Corwin Press 2013, (e-book 2014).

Leithwood K., Day C., Sammons P., Harris A., Hopkins D., Seven Strong Claims about Successful School Leadership, DfES, London 2006.
Lewin K., Field theory in social science; selected theoretical papers, Harper, New York 1951.
Łukasik J., Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne nauczycieli, Wydawnictwo
AP, Kraków 2009.
Łukasik J.M., Klimat pokoju nauczycielskiego, Ruch Pedagogiczny, 2010, 5-6.
Łukasik J.M., Komunikacja a relacje w gronie nauczycieli. O rzeczywistości „wykorzenionej”
z ideału, Debata Edukacyjna, 2011, 4.
Łukasik J.M., Znaczenie przywódczej roli wspólnoty w rozwoju jakości pracy szkoły, [w:] Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem, red. I. Nowosad, E. Karmolińska-Jagodzik,
Wydawnictwo WSH, Leszno 2013.
Łukasik J.M., „Bal przebierańców” – różne oblicza (pseudo)wspólnot pokoju nauczycielskiego, [w:]
Wyzwania szkolnej codzienności, red. J.M. Łukasik, B. Stankowski, Wydawnictwo Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
Łukasik J.M., W stronę nauczycielskiej „wspólnoty wrażliwej” na rozwój, [w:] Szkoła. Wspólnota
dążeń czy konflikt podmiotów? red. A. Minczakiewicz, A. Szafrańska-Gajdzica, M.J. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Melosik Z., Systemy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej w krajach Unii Europejskiej
i Stanach Zjednoczonych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
Nowak-Dziemianowicz M., Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, IBE, Warszawa 2003.
Nowosad I., Uwarunkowania rozwoju szkoły, [w:] Edukacyjne konteksty współczesności z myślą
o przyszłości, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2018.
Pyżalski J., Merecz D., Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
Reezigt G.J., Creemers B.P.M. (red.), A framework for effective school improvement. Final report
of the ESI project, Groningen Institute for Educational Research, University of Groningen, Groningen 2001.
Rhodes C., Brundrett M., Leadership development and school improvement, Educational Review, 2009, 61(4).
Robinson V., School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why, New
South Wales, Australian Council of Leaders, Winmalee 2007.
Stoll L., Fink D., The cruising school: The unidentified ineffective school, [w:] No quick fixes:
Perspectives on schools in difficulty, red. L. Stoll, K. Myers, Falmer, London – Washington 1998.
Szlendak T., Zaufanie, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.
Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
Waller W., The Sociology of Teaching, Wiley, New York 1932.
Warszewska-Makuch M., Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli, Bezpieczeństwo Pracy, 2008, 5.
Yamagishi T., Yamagishi M., Trust and commitment in the United States and Japan, Motivation
and Emotion, 1994, 18, 2.
Yashin-Shaw I., Leading in the Innovation Age: Unleash knowledge, talent and experience to create an innovative workplace, BookPod, 2016.