Wybór dyrektora szkoły – wymagania i procedura konkursowa w Polsce i Ukrainie. W kierunku dobrych praktyk

Main Article Content

Joanna Szafran
Olena Hrybiuk

Abstrakt

Modern school requires modern leaders. These are adequately educated people with necessary skills and ability to perform the responsible work of the principal. These indisputable statements and criteria are not taken into account when selecting school principals; nor are they taken into consideration in the existing competition requirements and procedures for the headmaster’s position. The article discusses and analyzes the criteria, provides recommendations to improve existing requirements and procedures. Critical reflection concerns the procedure of choosing a school principal within the framework of the current legal regulation in Poland and Ukraine. Special attention is paid to the requirements and procedures, including the qualification, psychological predisposition and skills of future school principals. The result of a critical analysis of existing standards and the proposal of changes are aimed at a more professional selection of managers in education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szafran, J., & Hrybiuk , O. (2020). Wybór dyrektora szkoły – wymagania i procedura konkursowa w Polsce i Ukrainie. W kierunku dobrych praktyk. Studia Edukacyjne, (52), 227-243. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.15
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
  Dorczak R., Mazurkiewicz G. (red.), Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
  Габдуллин Г.Г., Школоведение. Курс лекций по педагогике, Казань 1997.
  Gawrecki L., Kompetencje menedżera oświaty: poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek
  edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących, eMPi2, Poznań 2003.
  Gawroński K., Potyczki prawne dyrektora szkoły. Rola prawa w wybranych obszarach zarządzania
  szkołą, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  Gawroński K., Stefan A., Zarządzanie placówką oświatową, Dom Wydawniczy ABC Grupa
  Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

  Гриб’юк О.О., Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого
  середовища навчання предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітніх
  навчальних закладах України/ Гриб’юк О.О. // Збірник наукових праць Кам’янець-
  -Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна
  / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський:
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –
  Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей
  майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – С. 184-190.
  Jeżowski A.J., Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią
  i praktyką, ORE, Warszawa 2015.
  Каменский А.М., Директор школы – ключевая фигура педагогических инноваций:
  [Електронний ресурс], Режим доступа: http//www. Likt590.ru. 2.
  Komorowski T., Dyrektor szkoły. Pracodawca, menedżer, pracownik, eMPi2, Poznań 2008.
  Kwiatkowski S.M., Kwalifikacje zawodowe nauczycieli – wciąż otwarty problem badawczy, Edukacja, 2004, 4.
  Kwiatkowski S.M., Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych, [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski,
  Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004.
  Масааки И., Кайдзен: ключ к успеху японских компаний, М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004.
  Mazurkiewicz G. (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
  Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
  Pielachowski J., Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły, eMPi2, Poznań
  2009.
  Сухомлинський В.О., Вибрані твори в 5-ти т. t. 4. / В.О.Сухомлинський. – Київ
  1976/1977.
  Szafran J., Zarządzanie w oświacie a kompetencje psychologiczne dyrektorów, Zarządzanie Publiczne, 2018, 1(41).
  Witek S., Zarządzanie zreformowaną szkołą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  Ямбург Е.А., Отсутствие грамотной стратегии образования – угроза национальной
  безопасности // Народное образование, 2012, 6.
  AT&T – http://about.att.com/content/csr/home/possibilities/at-t-aspire.html
  北青网, (2017-11-09). 138万人通过国考审核创7年之最 119个职位无人报 –http://sh.qihoo.com/pc/detail?url=http%3A%2F%2Ffawen.news.so.com%2F510609c45eb2013eaeb6f46dca86ea84&check=b88c8741e6addfa5&uid=e325af10fcd8b9544de33cc9643032f9&sign=360_79aabe15.
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań,
  jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DzU 2017, poz. 1597).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
  podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (DzU 2017, poz. 1587).
  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 827 «Про затвердження
  Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності». Точка доступу – https://www.kmu.gov.
  ua/ua/npas/248564119
  Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту» (Відомості
  Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230). Документ 651-14, чинний,
  поточна редакція – Редакція від 28.09.2017, підстава 2145-19. Точка доступу –
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14
  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження
  Положення про загальноосвітній навчальний заклад». Перелік Документ 778-
  2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2017, підстава 576-2017-п.
  Точка доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF
  Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження
  Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Документ z1255-
  10, чинний, редакція від 30.09.2013, підстава z1417-13. Точка доступу – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
  Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» (Відомості
  Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056). Документ 1700-18, чинний, поточна
  редакція — Редакція від 03.08.2017, підстава 2136-19. Точка доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 827 «Про затвердження
  Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних
  закладів державної форми власності». Точка доступу – https://www.kmu.gov.
  ua/ua/npas/248564119; Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV «Про загальну
  середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230).
  Документ 651-14, чинний, поточна редакція – Редакція від 28.09.2017, підстава
  2145-19. Точка доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14
  Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про
  затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
  державного, комунального закладу охорони здоров’я». Документ 1094-2017-
  п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.05.2018, підстава 316-2018-п. Точка
  доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF