Florian Znaniecki jako pedagogiczny marzyciel
PDF

Słowa kluczowe

possibility of decline of Western civilization
new education as a rescue
Florian Znaniecki as a pedagogue

Jak cytować

Kwieciński, Z. (2019). Florian Znaniecki jako pedagogiczny marzyciel. Studia Edukacyjne, (52), 35–48. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.3

Abstrakt

An outstanding sociologist and philosopher of culture did not consider himself a pedagogue and was not perceived as one. An analysis of his books written during periods of great global crises: The Fall of Western Civilization (1921) and The Social Role of a University Student (1940), indicates that the fundamental transformation of education, especially university education, is a necessary condition for the formation of a new “aristocracy of the spirit”, new creative elites, capable of leading the masses (people) to the revival and development of Western civilization. American universities are particularly well-suited to this function. Both the content and the language of these books confirms that Florian Znaniecki was a radical humanistic pedagogue.

https://doi.org/10.14746/se.2019.52.3
PDF

Bibliografia

Brameld T., Edukacja jako siła, przekł. P. Kostyło, Wstęp H. Kostyło, P. Kostyło, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2014 (data oryginalnego wydania 1965).

Counts G.S., Dare the school boulding a new order? John Day Company, New York 1932.

Giroux H.A., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Między socjologią edukacji a pedagogiką

postmodernistyczną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.

Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński,

L. Witkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Wydawnictwo Edytor, Warszawa – Toruń 1993.

Znaniecki F., Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii, Gebethner i Wolf, Warszawa 1921.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, tom I – Społeczeństwo wychowujące, Książnica-Atlas, Warszawa – Lwów 1928.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, tom 2 – Urabianie osoby wychowanka, Książnica-Atlas, Warszawa – Lwów 1930.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi i cywilizacja przyszłości, Książnica-Atlas, Lwów 1934.

Znaniecki F., Prawa psychologii społecznej, przekł. J. Radzicki, Przedmowa J. Szacki, PWN, Warszawa 1991 (data wydania oryginału 1929).

Znaniecki F., Społeczna rola studenta uniwersytetu, przekł. M. Żyromski, Przedmowa J. Szczepański, Wprowadzenie H. Znaniecka-Łopata, Posłowie i redakcja Z. Dulczewski, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1997 (data powstania maszynopisu 1940).