Epizodysta naukowy – o pracy nauczyciela akademickiego. Między dydaktyką a nauką

Main Article Content

Magdalena Barańska
Konrad Nowak-Kluczyński

Abstrakt

Work at the university is a special type of professional activity. Being an academic teacher is a veryi nteresting, responsible and complex profession, but there is room for tasks, duties and roles between didactics and science which is not included in any definition. In the sheer volume of teaching, administrative and logistical duties, research is coming to the fore.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barańska, M., & Nowak-Kluczyński , K. (2019). Epizodysta naukowy – o pracy nauczyciela akademickiego. Między dydaktyką a nauką . Studia Edukacyjne, (53), 161-185. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.10
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

  Adams H.B., The Education of Henry Adams, rozdział 20, dostępna na http://www.gutenberg.org/files/2044/2044-h/2044-h.htm [1.12.2017].
  Alek-Kowalski T., Nauka. Wielkopolska. Uczeni. Szkice socjologiczne, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2003.
  Ambrozik W., Przyszczypkowski K. (red.), Uniwersytet. Społeczeństwo. Edukacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
  Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody
  i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo PRINT-B, Poznań 2005.
  Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1963.
  Bauman Z., Wyzwania dla edukacji w dobie płynnej nowoczesności, [w]: Uniwersytety, naukowcy
  i studenci w zglobalizowanym świecie, red. R Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
  Brzezińska A., Brzeziński J. (red.), Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
  Brzezińska A., Brzeziński J., Eliasz A. (red.), Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej,
  Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2004.
  Brzeziński J., Trwałe wartości uniwersytetu, Forum Oświatowe, 1997, 1-2.
  Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań Prestiż zawodów, Warszawa
  2013.
  Cyran K., Przywara B., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej w Polsce,
  [w]: Kariera naukowa w Polsce warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. A. Waltoś,
  A. Rozmus, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
  Cywińska M. (red.), Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wydawnictwo
  Naukowe WSPiA, Poznań 2013.
  Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J., Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007.
  Denek K., Edukacja. Dziś-jutro, Wydawnictwo ŁWSH, Leszno – Poznań – Żary 2006.
  Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie
  XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2011.
  Dyrtkowski K., Popek M., Uwagi o przedsiębiorczości uczelni w modelu uniwersytetu III generacji [w]: Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju, red. D. Burawski,
  Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań 2013.
  Gambarelli G., Wspinaczka po profesurę. Przewodnik satelitarny po karierze akademickiej – od
  upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów, Wydawnictwa Fachowe CedeWu.pl,
  Warszawa 2011.
  Janus K., Słownik pedagogiki i psychologii. Zagadnienia, pojęcia, terminy, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2011.
  Kaptur P., Idealny nauczyciel akademicki – mit czy realizm? Forum Oświatowe, 2011, 1(44).
  Key E., Stulecie dziecka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
  Kostera M., Rosiak A., Nauczyciel akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
  Gdańsk 2008.
  Kostkiewicz J. (red.), Uniwersytet i wartości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
  Kościelniak C., Makowski J. (red.), Wolność. Równość. Uniwersytet, Instytut Obywatelski,
  Warszawa 2011.
  Kot S., Historia wychowania. Od starożytnej Grecji do połowy XVIII wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996.

  Krajewski M., Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych, Wydawnictwo Novum, Płock
  2005.
  Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo
  Wyższe, 2017, 1(49).
  Kupisiewicz Cz., Szkice z dziejów dydaktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
  Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe
  PWN, Warszawa 2009.
  Learning for Life: White Paper on Adult Education, Dublin 2000.
  Lisiecka K. (red.), Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Uczelniane
  Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
  Litak S., Historia wychowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
  Łazarowicz-Kowalik M., Młody naukowiec w roi szefa zespołu badawczego, [w]: Uniwersytety,
  naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie, red. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
  Łukasik J.M., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013.
  Malewski M., Czy koniec ery akademickich podręczników? Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2008, 4(44).
  Markiewiczowa H., Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Wydawnictwo APS, Warszawa 2001.
  Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
  Milerski B,. Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe
  PWN, Warszawa 2000.
  Możdżeń S.I., Historia wychowania do 1975, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2006.
  Nowakowska K., Coraz więcej studentów z problemami psychicznymi, http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/929166,studia-depresja-studenci-zaburzenia-psychiczne.html [12.12.2017].
  Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
  Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie Żak,
  Warszawa 2008.
  Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, Wydawnictwo Akademickie Żak,
  Warszawa 2007.
  Piwowar A., Kariera na uczelni jako nauczyciel akademicki, 2010, publikacja internetowa: https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/karieraakadem.pdf [20.12.2017].
  Pniewski T., Kalisz z oddali, Towarzystwo Miłośników Kalisza, Kalisz 1988.
  Rodziński S., Relacja Mistrz-Uczeń. Anachronizm czy nowa szansa, [w]:W poszukiwaniu modelu
  dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  Kraków 2004.
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (DzU nr 196, poz. 1165).
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, s. 72
  (DzU z 2014, poz. 1145).
  Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich.
  Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
  2013.

  Siemieńska R., Wprowadzenie. O doświadczeniach polskiej nauki i kształcenia. Problemy, które
  starano się rozwiązać bądź uchodziły uwadze, [w]: Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie, red. R. Siemieńska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
  Stankiewicz R. (red.), Nauczyciel – opiekun – wychowawca. Tradycje – teraźniejszość – nowe
  wyzwania, Eruditus, Poznań – Zielona Góra 2002.
  Suchodolski B. (red.), Pedagogika, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
  Sztern Ł., Współpraca nauki z biznesem. Formy i narzędzia wspierania, [w:] Współpraca nauki
  i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, red. K. Bromski, PARP, Warszawa
  2013.
  Sztumski W., Student-klient, Sprawy, 2013, 8/9, (182).
  Tokarska E., Nauczyciel akademicki jako przewodnik studenta w podróży po wiedzę, Forum Dydaktyczne, 2011, 7-8.
  Ustawa z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU z 2005, nr 164, poz. 1365
  z późn. zm.
  Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (red.), Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 1995.
  Woźnicki J., Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2007.
  Wójcicka M. (red.), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, Centrum
  Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2001.
  Żłobicki W., Podmiotowość człowieka jako podstawa edukacji akademickiej, [w:] Problemy edukacji
  w szkole wyższej, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
  Netografia
  http://www.nauka.gov.pl/doktoraty-wdrozeniowe [15.12.2017].
  https://en.oxforddictionaries.com/definition/general_manager [14.12.2017].
  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/publish-or-perish
  [12.12.2017].