Kariera zawodowa kobiet we współczesnych organizacjach
PDF

Słowa kluczowe

professional career
women
contemporary organization
social roles
professional roles

Jak cytować

Christoph , M., & Krause , E. (2019). Kariera zawodowa kobiet we współczesnych organizacjach. Studia Edukacyjne, (53), 187–208. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.11

Abstrakt

The article presents the specificity of women’s professional careers and their situation and social roles in the context of dynamic changes in the labor market: evident intellectualization and digitization of
working environments, significantly changing career concepts as well as ways to achieve it. This is particularly important in relation to the career paths of women, mainly due to the need to reconcil work with family responsibilities. Therefore, it becomes important to highlight practical solutions for organizations that aim to create programs to support women in their aspirations and career ambitions, to make work time more flexible and to promote gender diversity in the field of organizational culture.

https://doi.org/10.14746/se.2019.53.11
PDF

Bibliografia

Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator, Wydawnictwo Akade, Kraków 2000.
Bartkowiak M., Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
Blicharska-Czubara K., Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet. Raport z badania, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
Szczecin 2011.
Du Vall M., Majorek M., Naukowczynie w polskim systemie szkolnictwa wyższego – trudności
i perspektywy, Aequalitas, 2013, 2, 1(2).
Gawlina Z., Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych, [w:] Blaski i cienie
życia rodzinnego, red. Z. Tyszka, Roczniki Socjologii Rodziny, tom XV, Poznań 2003.
Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r., Warszawa – Gdańsk 2018.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
Hall D.T., Career is dead, long live the career, Jossey Bass, San Francisco 1996.
Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
Hatalska N., Praca: scenariusze przyszłości, Infuture Hatalska Foresight Institute, Warszawa
2016.
Hatalska N., Raport o współczesnych nomadach, Infuture Hatalska Foresight Institute, Warszawa 2017.
Hays Poland, Kobiety na rynku pracy. Ambicje i wyzwania, Raport 2017.
Hays Poland, Kobiety na rynku pracy. Równe szanse i elastyczność, Raport 2018.
Kanter R.M., Pozyskiwanie ludzi do organizacji przyszłości, [w:] Organizacja przyszłości, red.
F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
Korcz I., Pietrulewicz B., Kariera zawodowa, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
UZ, Zielona Góra 2003.
Krause E., Macierzyństwo kobiet-naukowców – o konflikcie roli rodzicielskiej i zawodowej, Szkoła
– Zawód – Praca, 2016, 12.
Krause E., O dojrzałości w wyborze pomiędzy karierą zawodową a macierzyństwem, [w:] Dojrza-
łość i dojrzewanie. Kategorie – atrybuty – konteksty, red. E. Kubiak-Szymborska, D. Zając,
E. Krause, M. Nawrot-Borowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2018.
Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Handlowej, Wrocław 2009.

Olko P., Filip G., Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism
kobiecych, Studia Językoznawcze, 2016, 7.
Pufal-Struzik I., Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról
i tradycyjnych obowiązków, Polskie Forum Psychologiczne, 2017, 22, 2.
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach,
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Sitko-Lutek A., Skrzypczak E., Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsię-
biorstw, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.
Turkowska-Kucharska W., Czynniki warunkujące znaczenie kobiet menedżerów w zarządzaniu
organizacją, [w:] Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, red.
W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 2015.
Watson T.J., Sociology, work and organisation, Sixth edition, Published by Routledge, London
– New York 2012.
Wojciechowska Z., Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy czy
szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze? Edukacja Dorosłych, 2012, 1.
Netografia
Bohdziewicz P., Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/02/p_bohdziewicz_zzl_3-4_2010.pdf, [dostęp: 23.04.2019].
Fourier A., Sels L., Verbruggen M., Career counseling in the new era: a study about the influence
of career types, career satisfaction and career management on the need for career counseling,
Social Science Research Network, Working Paper Series 2005.
Główny Urząd Statystyczny, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018 (dane wstępne), 15.06.2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20172018-dane wstepne,8,5.html?pdf=1, [dostęp: 11.04.2019].
Mayrhofer W., Meyer M., Iellatcitch A., The field od carrer. Towards a new theoretical perspective, Interdyscyplinary Department of Management and Organisational Behaviour Vienna 2001, https://scholar.google.pl/scholar?q=W.+Mayrhofer,+M.+Meyer+2001+carrer&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart [dostęp: 28.04.2019].
POP UP GRUPA, Jaki jest wizerunek kobiet w biznesie? [08.03.2018], http://www.proto.pl/
aktualnosci/jaki-jest-wizerunek-kobiet-w-biznesie [dostęp: 12.04.2019].
Rutkowska M., „Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez
granic, https://www.ipiss.com.pl/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/m_rutkowska_zzl_1_2010.pdf, [dostęp: 15.04.2019].
Słowniczek, http://www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl/slowniczek.html, [dostęp: 12.04.
2019].
Słownik – Równość w Biznesie, SZKLANE ZJAWISKA, https://rownoscwbiznesie.info/
szklane-zjawiska-definicja/ [dostęp: 12.04.2019].
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=878279 [dostęp: 29.04.2019].
https://freelancemama.pl/wspolpraca/ [dostęp: 30.04.2019].
https://www.wprost.pl/gospodarka/10141307/praca-freelancera.html [dostęp: 30.04.
2019].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.