Rosnąca rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie

Main Article Content

Hanna Karaszewska
Joanna Rajewska de Mezer
Ewelina Silecka-Marek

Abstrakt

Conflict-related and disputable situations have been present in our lives since ancient times, when people have become aware of the need to protect their rights and interests, sometimes at odds with the aspirations of others. The conflict that emerges between people disturbs their relationships and poses a threat to the proper functioning of people, bringing with them negative emotions. However, it can be an opportunity for development, be treated as a change in interpersonal relationships and can ultimately produce positive effects. Mediation offers a possibility of converting the negative aspects of the conflict into constructive solutions. Being voluntary, confidential, non-formal, out-of-court proceedings, it enables the parties to come to an agreement, offering them the opportunity to actively participate in shaping the legal and social situation and exercising their rights and interests in the spirit of consensus. In the mediation process, the parties use the support of a professional, impartial, neutral mediator. The authors of the article promote the idea of mediation with full conviction that it is a valuable and effective way for conflicted parties and third parties and their relatives to reach a consensus on various issues, including family matters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karaszewska , H., Rajewska de Mezer , J., & Silecka-Marek , E. (2019). Rosnąca rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie. Studia Edukacyjne, (53), 285-299. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.16
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

  Bieliński A., Kaftańska A., Kilka uwag na temet mediacji rodzinnych, Kwartalnik ADR, 2011, 3.
  Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać, Wydawnictwo C.H. Beck,
  Warszawa 2004.
  Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [in:] Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Ed. A. Lewicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
  Conway J., Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Jak uwolnić się od bolesnej przeszłości, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997.
  Czy tylko sąd rozstrzyga o sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Ed. A. Rękas, Warszawa 2010.
  Gmurzyńska E., Morek R., Wprowadzenie, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, Wydawnictwo
  Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów i praw, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów
  Nauk Politycznych, Warszawa 1990.
  Gójska A., Mediacja w sprawach rodzinnych. Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo
  Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
  Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo
  C.H. Beck, Warszawa 2007.
  Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego,
  Warszawa 2015
  Jabłoński J., Rozwód. Jak go przeżyć, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000.
  Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wydawnictwo
  Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  Karaszewska H., Mediacja jako dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie, [in:]
  Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, Eds. A. Barczykowska, M. Muskała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
  2017.
  Kodeks Etyki Mediatora, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2006.
  Kuć M., Wiktymologia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.