Edukacja medialna w rodzinie
PDF

Słowa kluczowe

media
television
family
media education

Jak cytować

Kosmalska , B. (2019). Edukacja medialna w rodzinie. Studia Edukacyjne, (53), 301–320. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.17

Abstrakt

This article discusses issues of forming and developing media skills in children in a family setting. Research on the role of media (mainly television) in a child’s life has been conducted for many years and indicates a necessity to develop a child’s media skills early (Izdebska, 1996, 2007; Kossowski 1999; Braun-Gałkowska 2003). There is a shortage of data on the role of parents in preparing children for formal media education (at school or preschool). It is the parents’ responsibility to ensure that a child’s first contact with media is handled properly. In light of this, the following questions arise: Do parents know about the risks, and also opportunities, resulting from the use of media by children? Do they teach children how to choose which media to use and manage the amount of time spent doing it? Do they teach children proper ways of using media for play? I attempt answering these questions by referencing opinions of media experts, psychologists and educators on the topic of media influence (“media childhood”), the significance of media education in developing media literacy in children, and by presenting the conclusions of my research that inspire further insightful analyses into media education of children at home.

https://doi.org/10.14746/se.2019.53.17
PDF

Bibliografia

Ang I., Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a Postmodern World, Routledge,
London 1996.
Banaszkiewicz K., Nikt nie rodzi się telewidzem. Człowiek, kultura, audiowizualność, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2000.
Baudrillard J., Świat wideo i podmiot fraktalny, [w:] Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaź-
ników elektronicznych, Wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1994.
Baudrillard J., Ameryka, przekł. R. Lis, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1998.
Bogunia-Borowska M., Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Braun-Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej
w mediach na psychikę dzieci, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 2000.
Buckingham D., Children Talking Television: The Making of Television Literacy, Routledge,
London 1993.
Condry J.C., Popper K., Telewizja – zagrożenie dla demokracji, przekł. M. Król, Wydawnictwo
Sic!, Warszawa 1996.
Elliott M., Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka. Praktyczne rady dla rodziców, przekł. K. Kozubal,
Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
Ellis J., Visible Ficions: Cinema, Television, Video, Routledge, London 1992.
Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2001.
Goban-Klas T., Społeczeństwo medialne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
2005.
Hodge B., Tripp D., Children and Television: A Semiotic Approach, Polity Press, Cambridge
1986.
http://www.europarl.europa.eu, [dostęp: 17.03.2019].
https://www.fisher-price.com, [dostęp: 15.03.2019].
https://www.pi.gov.pl, [dostęp: 17.03.2019].
http://www.krrit.gov.pl, [dostęp: 18.03.2019].
Huesmann L.R., Eron L.D., Cognitive processes and the persistence of aggressive behavior, Aggressive Behavior, 1984, 10, 3.
Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1996.
Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana,
Białystok 2004.

Izdebska J., Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka, [w:] Pedagogika
społeczna, red. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Kapuściński R., Internet kontrolowany, Aktualności Telewizyjne, 1999, 2.
Kerckhove D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przekł.
W. Sikorski, P. Nowakowski, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1996.
Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Kossowski P., Dziecko i reklama telewizyjna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa
1999.
Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000.
Macdonald D., Teoria kultury masowej, [w:] Kultura masowa, Wybór, przekład, przedmowa
Cz. Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Masterman L., Teaching the media, Routledge, London 1990.
McLuhan M., Wybór pism, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.
Melosik Z., Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, [w:] Pedagogika, t. 2, red. Z. Kwieciń-
ski, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Morley D., Sposoby rodzinnego oglądania telewizji – zróżnicowanie ze względu na płeć, [w:] Gender w kinie europejskim i mediach, red. E. Ostrowska, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001.
Mrozowski M., Efekt trzeciej osoby, czyli postrzeganie podatności innych ludzi na wpływ mediów
masowych, Studia Medioznawcze, 2003, 4(14).
Postman N., Technopol – triumf techniki nad kulturą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
Rajewski M., Media studies a antropologia środków przekazu – próba charakterystyki, [w:] Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2008.
Rivers W. L., Mathews C., Etyka środków przekazu, przekł. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska,
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1995.
Sugier-Szerega A., Kształtowanie kompetencji medialnej u dzieci w wieku przedszkolnym – szanse, trudności, ograniczenia, [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
Szkudlarek T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 1999.
Tadeusiewicz R., Smog informacyjny, PAN, Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, t. 2,
1999, www.academia.edu [dostęp: 10.03.2019].
Wright J.C., Huston A.C., Reitz A.L., Piemyat S., Young children’s Perceptions of Television
Reality: Determinants and Developmental Differences, Developmental Psychology, 1994,
30, 2.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.